A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK

A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok
Az adó tárgya

Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az illetéktörvény (a továbbiakban Itv.) alkalmazásában gépjárműnek minősül az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő. (A mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár nem tekinthető gépjárműnek a törvény szerint.)

Pótkocsinak az olyan jármű minősül, amely az előbb meghatározott gépjárművel történő vontatásra készült. Idetartozik a teher- és sátras utánfutó, a félpótkocsi, valamint a lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét – külön jogszabály – hatósági nyilvántartásba vételhez köti.

Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának, az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (haszonélvezet, használat, üzembentartói jog) ajándékozása, illetve visszterhes átruházása (megvásárlása) esetén az Itv. szabályait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a gépjárművet, pótkocsit belföldön vették, veszik nyilvántartásba, kivéve ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik.

Az adó mértéke

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
 
Jármű hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
Jármű gyártási évétől számított kora
0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW
 
Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése esetén a vagyonszerzési illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően az okmányirodánál beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján, illetve – amennyiben erre lehetőség van – az okmányirodán bankkártyával kell az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára vagy készpénzzel az okmányiroda házipénztárába megfizetni. Az ilyen jog szerzését tanúsító okiratot – a gépjármű-forgalmazói mentesség igénybevétele esetén az erről szóló állami adóhatósági határozat bemutatásával – annak keltétől számított 15 napon belül a bekövetkezett jogváltozás átvezetésére illetékes okmányirodánál kell bemutatni.

Az illeték összegét – vagy a megfelelő okiratok bemutatása esetén a megállapítható illetékmentesség tényét – az okmányiroda közli a vagyonszerzővel az átírás során.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Gépjármű megszerzésének illetéke
Jogosultak köre  (további információ) 
A gépjárművet megszerző magánszemély vagy vállalkozás
Kizáró okok  (további információ) 
Mentes az illeték alól
  • az Itv. 5. § (1) bekezdésében említett szervezetek;
  • ha a gépjármű megszerzése egyenes ági rokonok, házastársak között történik vagy a vagyonszerzés a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik;
  • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve az ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;
  • ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Határidők  (további információ) 
A gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően vagy azzal egyidejűleg kell az illetéket megfizetni.
Internet  (további információ)