A KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 A kényszertörlési eljárás 
A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatására nincs mód. A kényszertörlési eljárás nem önkéntesen elhatározott megszűnési forma, célja a rendellenesen működő cég kényszerű, vissza nem fordítható megszüntetése.

A kényszertörlés folyamata:
 
  1.  A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi.
  2. A cégbíróság felhívja a vezető tisztségviselőt (tagokat) a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére. Továbbá arra, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, majd ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja.
  3. A kényszertörlési eljárás elrendeléséről szóló végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek követelése van a céggel szemben, az 30 napon belül jelentse a cégbíróságon.
  4. Az eljárás folyamán a vezető tisztségviselő, ha a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, akkor vezető tisztségviselő hiányában a volt végelszámoló köteles képviselni a céget, és a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, a közterhek és a bérek, valamint a bérek közterheinek megfizetéséről gondoskodni. Ez alól kivételt képez a bt. és a kkt., ahol a beltag, illetve a tag minősül a kötelezettnek, és őt illetik meg az adózói jogok.
  5. Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a céggel szemben követelés nincs, a céget törli a cégjegyzékből, a cég vagyonát a tagok között felosztja, és az egyedüli vagy legalább többségi befolyással rendelkező tagot, valamint a vezető tisztségviselőt eltiltja.
  6. Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, a cégbíróság vagyonfeltárást végez.
  7. Ha a cég vagyona előreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket vagy a cégnek valószínűsíthetően fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona, a kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.
  8. Ha a cég vagyona nem fedezi a várható felszámolási költségeket vagy a cég vagyona nem fellelhető, a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből, és az egyedüli vagy legalább többségi befolyással rendelkező tagot, valamint a vezető tisztségviselőt eltiltja, és felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja.

A törlő végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi, amely ellen tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. Amennyiben a cégnek munkavállalója van, a vezető tisztségviselő köteles a kényszertörlési eljárást elrendelő végzés közzétételét követő 20 napon belül azt közterheivel együtt megfizetni.

Felelősség a hátrahagyott tartozásokért

A kényszertörlési eljárás jogerős lezárását követő kilencvennapos jogvesztő határidőn belül indított keresetében a bíróság állapíthatja meg, hogy a legalább többségi befolyással rendelkező tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített tartozásaiért. A cég hitelezője kérheti a bíróságtól annak megállapítását is, hogy a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlan felelősségét

A hitelező kérheti továbbá, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőjét a kényszertörlési eljárásban bejelentett, de az eljárásban meg nem térült követelései kiegyenlítésére.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Kényszertörlés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az a társaság, akinek működésében szabálytalanságot állapítottak meg és ezért a cégbíróság a törlését rendelte el
Kizáró okok  (további információ) 
  • Bér és annak közterheivel való tartozás
  • Amennyiben a cég vagyonából nem elégíthetők ki a követelések
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Ügyfél-tájékoztató: 
Határidők  (további információ)