A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai
A törvény hatálya

A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, valamint a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre terjed ki.

Pénzforgalmi szolgáltatónak minősül a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény és a kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. A Magyar Nemzeti Bankra – habár pénzforgalmi szolgáltatónak minősül – nem terjed ki a törvény hatálya.

Pénzváltási tevékenységnek minősül a külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében.

Kiemelt közvetítői tevékenységnek minősül a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték a pénzforgalmi szolgáltatókat, meghatározott tevékenységet végző hitelintézeteket, illetve a kiemelt közvetítőket terheli, így az ügyletben akár jogosulti, akár kötelezetti oldalon résztvevő magánszemélyeket, vállalkozókat, egyéb szervezeteket nem terheli adómegállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség.
 
Illetékköteles műveletek
Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési műveletek közül:
 • az átutalás,
 • a beszedés,
 • a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
 • a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés,
 • a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő útján (abban az esetben is, ha az nem a fizetési számla terhére történik),
 • a készpénzátutalás,
 • az okmányos meghitelezés (akkreditív),
 • a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása,
 • a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet vagy a pénzváltás közvetítésre jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás,
 • a kölcsöntörlesztés,
 • a jutalék- és díjbevételek felszámítása,
 • továbbá minden olyan, az előzőkben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.

Illetékkötelesek továbbá a kincstári számlavezetés körében az alábbiak:
 • a költségvetési szerv saját számlája és szervezeti egységei számlái között végrehajtott fizetési művelet,
 • a költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap számlája és szervezeti egységei számlái között történő és egyéb támogatásikeret-átvezetés,
 • az azonos cégjegyzékszámú nonprofit gazdasági társaság központja és telephelyei számlái között végrehajtott fizetési művelet,
 • a fejezeti jogosultsággal rendelkező, valamint fejezetet irányító költségvetési szerv nem korlátozott rendeltetésű fejezeti és intézményi számlái között végrehajtott fizetési művelet.

A pénzügyi tranzakciós illetékfizetésre kötelezettek köre, az illeték alapja, mértéke

Az illetékfizetésre kötelezettek körét, az illeték alapját és mértékét az egyes illetékköteles fizetési műveletek szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.
 
Illeték tárgya Illetékfizetésre kötelezett Illeték alapja Illeték mértéke
átutalás, beszedés a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
készpénzátutalás a készpénzátutalást teljesítő pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
okmányos meghitelezés (akkreditív) a nyitó pénzforgalmi szolgáltató az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
készpénzfizetésre szóló csekk beváltása a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
egyéb fizetési művelet a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
kölcsöntörlesztés esetén a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját megterheli 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
jutalék- és díjbevételek esetén a jutalék és díj felszámítására jogosult pénzforgalmi szolgáltató az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre tekintettel felszámít 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
pénzváltási tevékenység esetén a fizetőeszköz útján történő eladást kezdeményező pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő az eladott fizető eszköz összege 0,3%, de legfeljebb 6 ezer forint
a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt, ennek hiányában a kedvezményezett részére átutalt összeg 0,3%
készpénzkifizetés fizetési számláról, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján (ideértve azt is, ha a készpénzkifizetés a hitelkeret terhére történik) a pénzforgalmi szolgáltató, hitelkeret terhére történő készpénzkifizetés esetén az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fedezetéül szolgáló hitelkeretet rendelkezésre tartja a kifizetett összeg 0,6%
a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója
a fizető fél ugyanazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított előző naptári évi fizetési műveletei 800 forint, az érintés nélküli fizetési funkcióval rendelkező készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ezen funkciójának használatával végrehajtott műveletet is tartalmazó illetékalap esetén pedig 500 forint


Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Pénzügyi tranzakciós illeték
Jogosultak köre  (további információ) 
Pénzforgalmi szolgáltatók, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetek, pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítők.
Kizáró okok  (további információ) 
 • Nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:
 • az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérő számlák között végrehajtott fizetési művelet, ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik,
 • az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési művelet, ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési műveletet abban az esetben,
  • ha a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató – az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott – kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás nyújtja
  • vagy a pénzforgalmi szolgáltató és a befektetési szolgáltatást nyújtó fél ugyanazon, a hitelintézetekről szóló törvény  szerinti önkéntes intézményvédelmi alap tagja,
feltéve mindkét esetben, hogy a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik,
 • a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet,
 • a csoportfinanszírozás, feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti
 • a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi, illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, befektetésialap-kezelő, központi szerződő fél, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelet,
 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére a kincstár által megvalósított fizetési művelet
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képező kifizetésekkel kapcsolatos, kincstár által az államháztartásról szóló törvény 79. § (1) bekezdése alá tartozó körben végrehajtott fizetési művelet,
 • a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet, ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is,
 • a korlátozott rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési művelet,
 • a kincstárban vezetett, európai uniós támogatásokkal és elszámolásokkal, továbbá nemzetközi szervezetekkel történő elszámolással kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési művelet,
 • az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint mentesített központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos fizetési művelet,
 • a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett nemzetgazdasági számlák és az azokhoz kapcsolódóan nyitható alszámlákon megvalósuló fizetési művelet,
 • a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett földgázpiacon és napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon, valamint a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek pénzügyi elszámolása során végrehajtott fizetési művelet,
 • az átutalás, ha a terhelendő vagy jóváírandó számla a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló kormányrendelet szerint, veszélyhelyzet kezelése kapcsán, adománygyűjtés céljából létrehozott számla.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
A törvény hatálya alá tartozó szervezetek a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig állapítják meg, vallják be és fizetik meg.