AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK SZERINT ADÓZÓ ÁFA-ALANYOKNAK A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKBESZERZÉSEIK, SZOLGÁLTATÁS-IGÉNYBEVÉTELÜK, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEIK, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSAIK UTÁN TELJESÍTENDŐ ÁFA-KÖTELEZETTSÉGÉNEK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 2015.

Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak az Európai Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének legfontosabb szabályai
Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Azokra az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyokra (szervezeti formától függetlenül), akik
 • nem kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet végzőként jelentkeztek be;
 • nem választottak alanyi adómentességet;
 • nem kizárólag különleges jogállású mezőgazdasági termelők (nem részesülnek kompenzációs felárban);
 
és az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belülre termékértékesítést vagy/és szolgáltatásnyújtást teljesítenek, vagy/és onnan termékbeszerzést hajtanak végre, vagy/és szolgáltatást vesznek igénybe.
 
A közösségi adószám

A közösségi adószám igénylése nem az adóalany választásától, akaratától függ. Amennyiben az adóalany a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, kötelező közösségi adószámot kérnie.

A közösségi adószám kiváltását szükségessé tevő kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés – ideértve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is –, valamint bármely szolgáltatás nyújtása vagy igénybevétele.

A közösségi adószám megállapítása érdekében az adóalanynak adóköteles tevékenysége megkezdésekor nyilatkoznia kell arról, hogy az előbbiekben ismertetett, közösségi adószámot igénylő tevékenységet végez-e.

Közösségen belüli termékbeszerzésű

Közösségen belülről történő termékbeszerzés címen azok az ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzések adókötelesek belföldön, amelyeknél a terméket más tagállambeli adóalanytól szerzi be a belföldi közösségi adószámmal rendelkező adóalany (ideértve mindazokat az adóalanyokat, akiknek az Adózás rendjétől szóló törvény. 22. § (1) bekezdése alapján közösségi adószámmal kell rendelkezniük), és a terméket akár ő vagy az eladó, vagy bármelyikük megbízásából egy harmadik személy juttatja, fuvarozza belföldre egy másik tagállamból.

A Közösségen belüli beszerzés teljesítési helye abban a tagországban van (azaz annak a tagállamnak áfáját kell fizetni), ahol a fuvarozás befejezésekor található a termék. A Közösségen belüli beszerzés adózási mechanizmusának lényege, hogy a beszerzőnek a beszerzett termékre vonatkozó belföldi áfa-kulcs (5%, 18%, 27%) alapján kell az áfa-bevallásban a fizetendő adót elszámolnia. Mivel Közösségen belüli beszerzésnél nem történik vámkezelés, a helyes adómérték meghatározásához esetlegesen szükséges vámtarifába történő sorolást is az adózónak magának kell elvégeznie. Az adófizetési kötelezettség a Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén a beszerzést igazoló számla, egyszerűsített számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magába foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik.

A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket a fizetendő adó megállapításakor érvényes, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamon vagy – amennyiben a beszerző a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közétett árfolyam alkalmazását választotta és azt előzetesen az adóhatósághoz bejelentette – az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani.

Mentes az adó alól az a közösségi beszerzés
 • amelynek tárgya olyan termék, aminek az értékesítése egyébként (belföldön teljesített termékértékesítésként) mentes az adó alól;
 • ha a beszerzett termék Közösségen belüli beszerzéséhez kapcsolódó áfa visszatéríttetésére a beszerző az áfa-törvény XVIII. fejezet rendelkezései szerint jogosult lenne;
 • amely adómentes lenne az áfa-törvény szerint, ha azt importból (tehát harmadik országból) szerezték volna be.
 
Ezen utóbbi címen adómentes Közösségen belüli beszerzés például a Közösségen belüli adómentes értékesítést teljesítő adóalany részére változatlan állapotban visszaküldött áru (tértiáru).

Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

Amikor a belföldi – magyar közösségi adószámmal rendelkező – adóalany olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező (azaz a saját országában Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezett) adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, amely értékesítés következményeként a terméket igazoltan más tagállamba fuvarozzák, juttatják el, az adóalany értékesítése adómentes Közösségen belüli termékértékesítés.

Ez az adómentesség nem azonos fogalom az adólevonásra egyébként nem jogosító mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódóan belföldön esetlegesen felmerült beszerzésekben foglalt adó – a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén – levonható.

Az adómentesség feltétele:
 • egyrészt hogy a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen,
 • másrészt hogy a termék az értékesítés következményeként – igazoltan – más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható.

Szolgáltatásnyújtások főszabály szerinti teljesítési helye

A szolgáltatásnyújtás akkor esik belföldön általános forgalmi adó alá, vagyis akkor keletkezik utána áfa-kötelezettség, ha annak az áfa-törvény rendelkezései szerint megállapított teljesítési helye belföldön van. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybe vevője adóalany-e. Főszabály szerint az adóalanyok közti ügyletekben a szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye, állandó telephelye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye határozza meg. Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítési hely az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az adófizetésre kötelezett személye a határon átnyúló szolgáltatásoknál

Főszabály szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót az az adóalany fizeti, aki (amely) az ügyletet saját nevében teljesíti.

Bevallás, összesítő nyilatkozat

A közösségi adószámmal rendelkező adóalany nem lehet éves bevalló, ezért ha az adóalany még nem rendelkezett közösségi adószámmal, és éves bevallóként kezdte az évet, a közösségi adószám megállapításához kapcsolódóan negyedéves bevallási gyakoriságra kell áttérnie.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Általános szabály szerint adózó adóalanyok Európai Közösségen belüli tevékenységeinek áfa áfa-szabályai.
Jogosultak köre  (további információ) 
Azokra az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyokra (szervezeti formától függetlenül), akik
 • nem kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet végzőként jelentkeztek be;
 • nem választottak alanyi adómentességet;
 • nem kizárólag különleges jogállású mezőgazdasági termelők (nem részesülnek kompenzációs felárban); és az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belülre termékértékesítést vagy/és szolgáltatásnyújtást teljesítenek, vagy/és onnan termékbeszerzést hajtanak végre, vagy/és szolgáltatást vesznek igénybe.
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
Bevallás a szokásos áfa-bevallásokkal egyidejűleg.
Internet  (további információ)