NONPRIFIT SZERVEZETEK: EGYESÜLETEK, KÖZTESTÜLETEK,(KÖZ)ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSÁNAK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Nonprofit szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai
Bejelentkezés

Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat [Az adózás rendjéről szóló törvény 16. §]. Adószám megállapítása érdekében a nonprofit szervezet köteles az állami adóhatóságnál (NAV) bejelentkezni. A bejelentkezést a jelölt szervezeteknek az adókötelezettségük keletkezésétől számított 15 napon belül kell megtenniük a NAV – a szervezet székhelye szerint illetékes – alsó fokú adóztatási szervénél.

Könyvvezetés, beszámolókészítés

A nonprofit szervezeteket könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettség terheli.

A beszámoló lehet:
 • egyszerűsített beszámoló,
 • egyszerűsített éves beszámoló,
 • a szervezet választása alapján éves beszámoló.
        
Egyszerűsített beszámolót készíthet, s ez esetben egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az az egyesület, alapítvány, köztestület, amely
 • nem végez vállalkozási tevékenységet, az éves (alaptevékenységi) bevétel összegétől függetlenül vagy
 • vállalkozási tevékenységet is végez, de éves együttes (alaptevékenységi és vállalkozási) bevétele két egymást követő évben, évenként az 50 millió forintot nem haladja meg.

Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni s ez esetben kettős könyvvitel vezetésére kötelezett az az egyesület, alapítvány, köztestület, amely vállalkozási tevékenységet is folytat, s az éves összes bevétele két egymást követő évben évenként az 50 millió forintot meghaladja. Kettős könyvvitel vezetésére kötelezett minden esetben a közalapítvány, továbbá az a szervezet, amely saját döntése alapján az Szt.  szerinti éves beszámoló készítését választotta. Közhasznú jogállású szervezet – az Ectv. 27. § (2) bekezdése alapján – kizárólag kettős könyvvitelt vezethet, azaz egyszerűsített éves beszámolót készíthet (ha nem választja az Szt. szerinti éves beszámoló készítését).

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál a szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot. Ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az (ár)bevételi adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre (új alapítású szervezeteknél), akkor a tárgyévi várható (ár)bevételt és – ha van – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe venni.

Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel

Az a cégbíróságon be nem jegyzett szervezet, amely más jogszabály alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.

A civil szervezet és más nonprofit szervezet a beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az Ectv. 30. §, illetve 46. § (1) bekezdés szerint hozza nyilvánosságra.E szerint a szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni  és közzétenni. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

Gazdálkodás

A nonprofit szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, de céljainak megvalósítása érdekében – azt nem veszélyeztetve – kiegészítő vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele.

A közhasznú jogállás

A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:
 • civil szervezet vagy
 • olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

Adózás

A Tao. tv. hatályos rendelkezései szerint e szervezetek továbbra is feltétel nélkül a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem. Ezen általános adóalanyisággal összefüggésben rendelkezik az Art. oly módon (egyszerűsítő eljárásként), hogy a civil szervezet, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ér el, illetve ehhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz az erre rendszeresített nyomtatványon az adóévet követő év május 31-ig.

Más esetben valamennyi adózó a NAV adóztatási szervéhez akkor is köteles  adóbevallást benyújtani, ha a bevallási időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Adózási kedvezmények

A közhasznú szervezetnek nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie, ha a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétele 15%-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel – előzők szerinti – adómentes mértékének meghaladása esetén a szervezetnél a kedvezményezett mérték túllépésével arányosan számított adóalap után kell az adót megállapítani. Emellett a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás ugyanilyen arányával meg kell növelni a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét, ha az adott adóév december 31-én az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nem áll fenn. Ha az adóév utolsó napján a szervezetnek az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, akkor a kapott támogatások teljes összege növelő tétel.

Nonprofit szervezetek által adómentesen nyújtható juttatások

Az szja-törvény 1. számú mellékletének 3. pontja alatt kerültek felsorolásra a közcélú juttatások körében adómentes jogcímek. E körben határozza meg a jogalkotó, hogy mely feltételek fennállása esetén mely szervezetek és kiknek teljesíthetnek adómentesen kifizetést (juttatást).

Adómentes többek között a közhasznú alapítvány, közalapítvány által – alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban – a magánszemély részére kifizetett azon összeg,
 • amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén),
 • szociálisan rászoruló részére szociális segély címen,
 • diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak.

A közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke is mentes az adó alól (kivéve a béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat). Ugyanakkor pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás tekinthető adómentesnek.

A nonprofit szervezetek áfa-alanyisága
Az egyesületek, a köztestületek és a (köz)alapítványok mint jogképes szervezetek abban az esetben minősülnek az általános forgalmi adó alanyának, ha saját nevük alatt gazdasági tevékenységet folytatnak, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Civil szervezetek adózása
Jogosultak köre  (további információ) 
Azok az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, amelyek adóköteles tevékenységet folytatnak.
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
A bevallási és befizetési határidők a megegyeznek a gazdasági társaságokra vonatkozó határidőkkel.
Lásd az adónaptárt!
Internet  (további információ)