TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISRÓL

Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról
A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás, mely igazolja, hogy az adatbázisban szereplő adózó megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, azaz köztartozásmentes adózónak minősül.

Az adatbázis célja

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás vagy együttes adóigazolás benyújtását. Emellett – a felhasználó döntésétől függően – az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások benyújtását.

Az adatbázisban történő szereplés előnyei
 
 • a kérelem benyújtása illetékmentes;
 • helyettesítheti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adóigazolásokat;
 • az üzleti partnerek felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
 • az adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető előzetes azonosítási eljárás nélkül;
 • a közzétett adatok folyamatosan, minden hónap 10. napján frissülnek, az adatbázisban szereplő szervezet a nyilvántartás szerinti aktuális adatokkal szerepel az adatbázisban.
 
A felvétel iránti kérelem

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az ügyintézésre az állami adóhatóság a KOMA elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette. A kérelem kötelező tartalmi eleme az adózó nyilatkozata arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A nyomtatvány alkalmas a kérelem előterjesztésére, annak visszavonására, az adatbázisból való törlés kérésére. Az eljárás során hozott határozat elleni fellebbezés kizárólag papíralapon terjeszthető elő, a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez szintén alkalmazható a KOMA nyomtatvány.

A tárgyhónapot követő hónap 10. napján közzétételre kerülő adatbázisban kizárólag az az adózó szerepelhet, aki a kérelmét legkésőbb a tárgyhónap utolsó napján benyújtotta.

A felvétel feltételei

A köztartozásmentes adózói adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 
 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 • adószámát nem függesztették fel;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs áfa-tartozása;
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Eljárási szabályok

Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e törvényben előírt feltételeket teljesíti.

A kérelem teljesítése

A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül, az adatbázisban történő szereplés iránti beadvány pozitív elbírálásáról külön döntés nem születik.

A kérelem elutasítása

Amennyiben a közzétételt megelőző vizsgálat során megállapítást nyer, hogy az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra felhívás kerül kézbesítésre – elektronikus úton, a kérelem benyújtójának tárhelyére. A hiánypótlási felhívásban részletezésre kerülnek azok a hiányosságok, melyek miatt az adózó kérelme nem teljesíthető.

Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, az adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének hónapját követő hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.

Ha a határidő eredménytelenül telik el, a kérelmet elutasító határozat kerül kibocsátásra, mely szintén tartalmazza, hogy az adózó mely feltételeknek nem tett eleget.

Törlés az adatbázisból

Abban az esetben, ha az adózó már szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de az aktuális vizsgálat során megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a nevesített feltételek valamelyikének, az állami adóhatóság törli a köztartozásmentes adózói adatbázisból, és erről értesítő levelet küld az adózó számára, megjelölve azt, hogy mely körülmények eredményezték az adatbázisból való kizárást. A hiányosságok rendezése ez esetben azonban nem vezet az adózó automatikus felvételéhez az adatbázisba, ezt ismételt kérelem benyújtásával kérheti az adózó.

Közhitelesség

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít.

A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.
 
Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Köztartozásmentes adózói adatbázis
Jogosultak köre  (további információ) 
Az az adózó, akinek
• a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
• nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
• adószámát nem függesztették fel;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs áfa-tartozása;
• nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek
Kizáró okok  (további információ) 
A jogosultsági kritériumok valamely feltételének nem megfelelő adózó
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Ügyfél-tájékoztató: 
Határidők  (további információ) 
A tárgyhónapot követő hónap 10. napján közzétételre kerülő adatbázisban kizárólag az az adózó szerepelhet, aki a kérelmét legkésőbb a tárgyhónap utolsó napján benyújtotta
Internet  (további információ)