TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Tevékenységet kezdő adóalany áfa-kötelezettsége
Az adókötelezettség

Áfa-kötelezettség alá esik az adóalany által (adóalanyi minőségében) belföldön és ellenérték fejében teljesített – az áfa-törvény szabályai szerint belföldön teljesítettnek minősülő – termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített termékbeszerzés, valamint a termékimport. Ez utóbbi attól függetlenül, hogy a terméket importáló adóalany vagy annak nem minősülő személy.

Az általános forgalmi adózás rendszerében az adóalanyok a termékhez vagy a szolgáltatáshoz saját maguk által hozzáadott érték után adóznak. Főszabály szerint az adóalany az értékesítéskor az eladási árban beszedett (áthárított) adó összegéből a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja.

Az adó mértéke

Az adóalany által értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános adómértéke az adó alapjának 27%-a. Ettől eltérő, alacsonyabb – 5%-os, illetve 18%-os – adómérték alkalmazására az áfa-törvénymelléklete, a tevékenység közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó értékesítések körére az áfa-törvény 85–87. §-ai tartalmaznak felsorolást.

Az áfa-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentkezés

Az adóköteles tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó adóhatósági bejelentkezéskor (mely adott esetben történhet „egyablakos” rendszerben pl. a cégbíróságon keresztül) dönteni kell az áfa-kötelezettséggel kapcsolatban.

A bejelentkezéshez rendszeresített formanyomtatványon meg kell jelölni, hogy az érintett személy alanya-e az általános forgalmi adónak vagy sem, és ha igen, akkor arról is nyilatkozni kell, hogy(ha)
  • kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végez,
  • egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelessé tételt, vagyis az áfa-fizetési kötelezettséget választja,
  • alanyi adómentességet választ,
  • adófizetési kötelezettségét az áfa-törvényben meghatározott általános szabályok alapján és/vagy valamely különleges adózási mód alapján állapítja meg,
  • az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni (kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és -értékesítés, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel) stb.,
  • pénzforgalmi elszámolást választ.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Általános forgalmi adó (áfa)
Jogosultak köre  (további információ) 
Azok az adóalanyok, akik terméket vagy szolgáltatást értékesítenek.
Kizáró okok  (további információ) 
Nem releváns
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu,ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
Adófizetési határidők:
• a havi adómegállapításra kötelezett adózó a tárgyhót követő hó 20-ig;
• a negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig,
• az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 25-ig.
Internet  (további információ)