A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítás, nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
FOLDM00005
Témakör: 
Földművelésügyi hatósági feladatok
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítás, nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi gazdaságot. A termőföldet közösen művelik, egymással a megtermelt javak elosztásáról szerződéses viszonyban állnak. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 3. §, 4. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A családi gazdaság nyilvántartásba bejegyeztető személy az lehet, aki élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat,. mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény 3. §;
A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
A családi gazdálkodó nem rendelkezi k a megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel, illetve őstermelő, vagy egyéni gazdálodóként 3 évet mezőgazdasági termelésben nem tevékenykedett, lakóhelye nincs legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen, nem rendelkezik őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetves ezek hiányában a mezőgazdasági termelő tevékenység tekinrtetében nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában sem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 4. § (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Személyesen, illetőleg meghatalmazott útján is eljárhat
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
nem
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
nincs
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma.
. A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja.
A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megadása:
• a termőföld helyrajzi száma,
• a termőföld művelési ága,
• a termőföld területe hektárban,
• a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése.
A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nem
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
• nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
• a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot bemutatása,
• ennek hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve – a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja,
• nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
• nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték,
• őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolván, vagy igazolás arról,hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
• nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 4. §
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft illetékbélyegben leróva
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 17. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés.;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés;
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 17. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés.;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés;
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs
Fogalmak  (további információ) 
családi gazdaság: legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma;
a gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére; gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell;
mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás;
helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek
1. lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik;
2. lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény 3.§
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
nem