Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JARAS00104
Témakör: 
Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

Állatmenhelyet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §-ában és az e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Állatmenhely létesítése és működése engedélyezésére irányuló eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatmenhely tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el. A járási hivatal döntését közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal, amely az állatmenhelyet nyilvántartásba veszi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §;

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés;

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés;
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Járási hivatal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Állatmenhelyet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §-ában és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Feltételek:
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik; valamint ha a biztosított annak tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (2) bekezdés, (4) bekezdés;

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 11. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(3) bekezdés.
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem- JARAS00105
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdés;
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az állatmenhely engedélyezése iránti kérelem tartalmazza :
a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
b) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
A Ket. alapján az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani, a vonatkozó ágazati szabályok ezt ebben az esetben nem zárják ki.
Nincs lehetőség ügyfélkapus ügyintézésre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Állatmenhely létesítési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;
- az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
- a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.
- az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját;
f) veszélyes állat elhelyezése esetén a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (1)-(3) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft, általános tételű eljárási illeték

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés;
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5-6. pont, 41. §, 43. § (1)-(3) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 29. §;
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés;
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12 § (1)-(3), (5) bekezdés;
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés, 2/A. § (3) bekezdés;
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés;
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5-6. pont, 41. §, 43. § (1)-(3) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 29. §;
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés;
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12 § (1)-(3), (5) bekezdés;
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés, 2/A. § (3) bekezdés;
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Microsoft Word-dokumentum csatolva
Fogalmak  (további információ) 
Állatmenhely: az elkobzott vagy ideiglenesen megfigyelés alatt tartott állatok kivételével a gazdátlan állatok ideiglenes vagy állandó, ellenszolgáltatás nélkül történő elhelyezésének céljából működtetett intézmény;
Állatpanzió: díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben lévő emberek biztonságáért;
Állatotthon: állatmenhelyet és állatpanziót együttállatotthonnak nevezzük.

Állatmenhely működési szabályzata: a létesítési kérelemhez csatolandó dokumentum, mely az állatmenhely működésének és fenntartásának jogszabályi feltételeit tartalmazza
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5-6. pont, 41. § (1) bekezdés

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem állatmenhely létesítésének engedélyezéséhez
Ügyféltájékoztató állatmenhely létesítésének engedélyezéséhez