Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
IPARK00001
Témakör: 
Nyilvántartási feladatok
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 39. § -a, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet 35-36. §-a
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenységként csak akkor folytatható, ha ezt a szándékot a névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának bejelentik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 39. § -a, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §-a
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény39. § (7) bekezdése
Jogosultak köre  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 39. § -a, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §-a
Kizáró okok  (további információ) 
nincs
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 39. § -a, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §-a
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A bejelentés az ügyfélszolgálaton az ügy természeténél fogva azonnal nem intézhető
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §-a
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
nincs
Ügyintézési határidő  (további információ) 
8 nap/15 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. §
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a vállalkozó kivitelező
a) nevét,
b) lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
d) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,
e) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,
f) telephelye (telephelyei) címét,
g) által megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,
h) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az építőipari kivitelezési tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az Étv. 39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, és
i) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője volt olyan más vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül nem fizetés miatt, vagy két éven belül kiszabott építésfelügyeletei bírság miatt a nyilvántartásból töröltek,
j) a fentiekben közölteket, és a fentiekben foglalt adatokat gazoló iratokat vagy azok másolatát, és a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, és
k) ha a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos elérhetőséget ha a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából, és az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot is.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §-a, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdése
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Elektronikus ügyintézésre a bejelentés beadása kapcsán van lehetőség
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/A. § (4) bekezdés, 16/A. §
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolására a kérelemhez csatolni kell
a) banki átutalás esetében az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,
b) készpénzátutalási megbízáson (csekken) történő befizetés esetében a feladóvevény eredeti példányát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (3) bekezdés d) pontja. A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
Eljárási költségek  (további információ) 
Igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 58. § (3) bekezdés d) pontja. a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet, a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet, a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Rendszeresített prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Kérjük, hogy a “Kapcsolódó fájlok“ fülön is tüntesse ezt fel!
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Fogalmak  (további információ) 
építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége.
építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
építőipari kivitelezési tevékenység: az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.
építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési munka,
építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka,
vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet,
szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását, A telephely a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez alkalmas, ha
a) a cég székhelyétől eltérő helyen lévő telephely esetén azt a cégnyilvántartásba bejegyezték, vagy egyébként a vállalkozó kivitelező okiratokkal igazolja, hogy a cég tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult,
b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez vagy annak előkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok végzését, és
c) a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenység szempontjából megfelelő a munkaeszközök (kézi szerszámok, gépek, munkagépek, berendezések, technológiák, szerelvények és építési anyagok stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges előkészítésére.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
/www.mkik.hu/hu/epitesugyi-regisztracios-iroda
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/A. § (4) bekezdés, 16/A. §
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Kérelem a területi gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésre