Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

Törzsadatok
Kódszám: 
MKEHK00015
Témakör: 
Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont, 4. számú melléklete 1. pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az engedélykérelmet az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.. Engedélyt a Korm.rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, engedély bármely ország viszonylatában szükséges. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni a kapcsolódó tevékenységről (pl. felhasználás, feldolgozás, gyártás), az áru rendeltetéséről, adatokat a tervezett szállításról. A kérelem elbírálásához a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állásfoglalása szükséges. AKorm.rendelet 7. mell. szerinti adattartalmú - egyszeri szállításra érvényes - engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. és 11. pontja, 2. § (2) bekezdés, 3. § (2) bekezdés c) pont, 10. §, 11. §, 4. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet; a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés.
Jogosultak köre  (további információ) 
Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm..rendelet 1. § 11. pont, 2. § (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nem adható engedély, ha az ügyfél nem felel meg az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § 11. pont szerinti vállalkozás fogalmának, az áru nem minősül e rendelet 1. § 5. pontja szerinti biztonsági papírnak, továbbá e rendelet 2. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban nevesített, a rendelet hatálya alá nem tartozó szállítások esetén.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm.rendelet . § 5. pont, 2. § (1) bekezdés és (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem kapja meg azonnal a döntést. Az ügyintézési határidő 15 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
A behozatali, kiviteli és reexport szállítások az MKEH előzetesen kiadott behozatali , kiviteli, reexport tevékenységi engedélye birtokában végezhetők. A kiviteli, behozatali szállítások engedélyezéséhez a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állásfoglalása szükséges. Az adott tárgykörhöz kapcsolódó egyéb szabályozás: A biztonsági okmányok védelmének rendje; Egyes értékpapírok előállításának biztonsági szabályozása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet 2.1. pont; a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja; a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm.rendelet.; az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VII.24.) Korm.rendelet;2.-3. §.
Ügyintézési határidő  (további információ) 
15 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem űrlap szerint:
A szállítás iránya; a kérelmező neve, címe/székhelye, adószáma, VPID/EORI száma; az ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe; a belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma; a szerződő ország neve, kódja; a rendeltetési/származási ország neve, kódja; árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint, nyolcjegyű KN kód; mennyiségi egység és kódja; kérelmezett mennyiség; devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban; különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja; a kérelmezett érvényesség; a benyújtott mellékletek száma; indokolás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 10. § (1) bekezdés, 6. melléklet.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Van.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Nyilatkozatok a kapcsolódó mo-i tevékenységről (pl. feldolgozás, felhasználás, gyártás, szállítás), és arról, hogy az áru kivitelét, behozatalát az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm.rendeletben és a hivatkozott más hatósági engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés; az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény melléklet XVIII. címe 2. pontja (behozatal).
Eljárási költségek  (további információ) 
Azt eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik. Behozatal: 15.000 Ft. A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.
A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft. A fizetés módja: illetékbélyeg formájában. A kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásnál készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés) útján.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv törvény Melléklete XVIII. címének 2. pontja (behozatal) és az Itv. 33. § (2) bekezdés 27. pont (kivitel), 73. § (1) bekezdés, (2)-(2a) bekezdés.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet;
az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Itv.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul),
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm.rendelet;
az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm.rendelet;,
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet;
az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Itv.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul),
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm.rendelet;
az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm.rendelet;,
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Tájékoztató a reexport engedélykérelmek kitöltésének, illetőleg benyújtásának általános szabályairól;
Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése;
Tájékoztató a biztonsági papírok szállításának engedélyezési rendjéről
Fogalmak  (további információ) 
A biztonsági papír definíciója az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rend. 1. § 5. pontja szerint. Az áruk nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közös Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint. Egy kérelmen csak egy KN kódba (azonos KN kódba) tartozó áruk szállítása kérelmezhető. Egy kérelmen csak egy szerződő és egy származó/rendeltetési ország jelölhető meg. A biztonsági papírok egyszeri szállítására adhatók engedélyek, az érvényesség a kapcsolódó MKEH behozatali, reexport tevékenységi engedélyek érvényességére is figyelemmel kerül megállapításra. Az engedélyesnek az engedély ún. vámpéldányán a Közösségen belüli szállítást is igazoltatnia kell a vámhatósággal.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 1. § 5. pont, 3. § (1) bekezdés, (2) bekezdés c) pont, 10.§ (3) bekezdés, 11. § ;
a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
mkeh.gov.hu
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Engedélykérelem