Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00024
Témakör: 
Kémiai biztonság
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EÜM rendelet 1.§ (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység (mint szolgáltatás) engedélyköteles, az engedélyt az olyan egyéni vállalkozónak, vagy társas vállalkozásnak adja meg az engedélyező hatóság, aki, vagy amely a szolgáltatási tevékenységre megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, és a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel. Az engedélyezés során a feltélek teljesülését helyszíni szemle megtartásával ellenőrizheti az engedélyező hatóság.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés; az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EÜM rendelet 1.,2. §, 3. § (2) bekezdés, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklete, a fertőző betegségek és a mrgelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani, vagyis az illetékes fővárosi , megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi ) népegészségügyi intézetéhez (vonatkozó jogszabály jelenlegi megnevezése szerint illetékes kistérségi (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézet)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egészségügyi kártevőitó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagyis egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végezni kívánó egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás, aki vagy amely megfelel a vonatkozó jogsazbályban foglalt szakmai és egyéb feltételeknek. Az engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység

a) az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végezhető

aa) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdésében felsorolt kártevők - szolgáltatásnyújtás keretében történő - irtására történő felhasználása,

ab) az R1. 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, felhasználása az R1.-ben meghatározottak szerint,

ac) lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,

ad) a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdés szerinti növényvédő (gázosító) szerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint 44. § (2) bekezdés alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),

b) az a) pontban foglaltakon kívüli, egészségügyi gázmesteri képesítéshez nem kötött, az R2.-ben meghatározott egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevőirtási tevékenység.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1 § (1) bek.a), b) pontjai , (3) bekezdés a), b) pontjai, (3a), (4) bekezdés, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, valamint 40.§ (1) bekezdés, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (3) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Az a természetes személy, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének nem tett eleget, az az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás, aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja, vagy munkavállalója az Országos Képzési Jegyzék szerinti jogszabályban meghatározott szakképesítéssel nem rendelkezik, nem szerezhet engedélyt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés; az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdés; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (3) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél az ügyfélszolgálaton nem kap azonnal döntést
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 1. § (2) , (3) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés NEPEG00023
Indokolt esetben irtószerfelhasználási engedély megszerzése.
Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése NEPEG00051
Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése NEPEG00058
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.törvény 29. (1) bekezdés, valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8.számú melléklete 6/16. pontja,a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4.melléklet 2. pontja
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a kérelmező neve, lakóhelye, vagy székhelye (és telephelye)

a kártevőirtó tevékenységet végző személy adatai (név, születési hely, idő)

a tevékenységet végző személy szakképzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kiállító neve, vagy az elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetében a szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat száma, kiállításának időpontja
Az Országos Képzési jegyzék szerint lehetséges:
a) egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés:
a. 1995. évi OKJ –szám: 60 5 5353 14 9 0 04

b. 2003. évi OKJ –szám: 51 5002 01

c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01

d. előzőekkel egyenértékű, a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalának fővárosi kerületi népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy jogelődje által kiadott egészségügyi gázmesteri oklevél

b) egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés:
a. 2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04

b. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102

c) egészségőr – fertőtlenítő szakképesítés:

a. 1995. évi OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03

b. 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02

c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01

d) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező foglalkoztatott személy, akinek egészségügyi szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal külön jogszabály szerinti előírások alapján elismerte
e) a c) és d) pontja szerinti szakképesítéssel egyenértékű az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett oklevél szerinti szakképesítés;
az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén a feljogosított személy a szakképesítésének megfelelő tevékenységet csak személyesen végzi
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 1. § (3), (3a), (4), (5) bekezdés, valamint 3. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Opcionálisan az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR/KBIR) által biztosított módon, elektronikus felületen
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
További csatolt dokumentumokra nincs szükség (a szakmai végzettség ellenőrzése a kötelő nyilvántartás adatai alapján megtörténik).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárási díj jellege és mértéke: 3000 Ft általános tételű eljárási illeték.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az általános tételű eljárási illetéket az illetéktörvény 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés határozza meg
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1), (3) bekezdés, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EÜM rendelet 1.§; 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklete, a fertőző betegségek és a mrgelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1-(2) bekezdés, 4. melléklet 2. pont; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pont; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. a) pontja; a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet22. § (4) bekezdés, 44. § (2) bekezdés;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1), (3) bekezdés, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EÜM rendelet 1.§; 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklete, a fertőző betegségek és a mrgelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1-(2) bekezdés, 4. melléklet 2. pont; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pont; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. a) pontja; a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet22. § (4) bekezdés, 44. § (2) bekezdés;
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Útmutató ügyféltájékoztató anyag a “Kapcsolódó fájlok“ fülön fel lett tüntetve
Fogalmak  (további információ) 
Egészségügyi kártevők: fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók és egyéb állati kártevők.
Egészségügyi kártevőnek minősülnek:emberen élősködő vérszívó tetvek, maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, embervért is szívó bolhák, ágyi poloska, házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, vándor- és házi patkány, házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
Egészségügyi kártevőirtó tevékenység:az olyan tevékenység, amely az egészségügyi kártevők irtására vagy külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhető. Képesítési előírásokat konkrétan rögzíti a szakmai jogszabály.
Az irtószerekre és a telephelyre vonatkozó feltételek: a szakmai jogszabályban rögzítettek, elsősorban az irtószerek vásárlására, forgalmazására, szállítására, tárolására, felhasználására és nyilvántartásukra vonatkozó előírásokat tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(2) bekezdés , A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (5) bekezdés, Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 1., 2., 3.§-ai, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. melléklete, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
www.antsz.hu/regisztracio