Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00023
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdés, az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 2.§ (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) (2) bekezdés, az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 2.§ (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3.§ (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
aki cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott,
akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3.§ (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem tér el az általános szabálytól.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnal intézhető ügy
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem OKMIR00024, Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) OKMIR00025, Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00026, Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00027
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosotó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (12) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
nincs
Eljárási költségek  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának illetéke 10 000 forint
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs
Fogalmak  (további információ) 
egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.egyéni vállalkozás:Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.Közreműködő: egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés, az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (1) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése