Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00052
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 14. §.
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az ügyfélkapun keresztül bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájában szeméyesen vagy postai úton leadja és ezen tényről a nyomtatványon nyilatkozatot tegyen.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 14. §. (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai osztály
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Magyar állampolgár. Az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (1) bekezdés a-d) pont
Kizáró okok  (további információ) 
aki cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott,akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni (Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím), nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény. Korrupciós (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet), vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Szünetelés alatt nem módosíthat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Csak elektronikusan
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény § (3) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem intézhető az ügy helyben
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (2)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Változás-bejelentés űrlapon meghatározott adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 6.§ (1) bekezdés, 14. § (5) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
A változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (2) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 Ft. ileltéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása miatt kerül sor.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1), (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) 8. §, 14. §. (1-6). Bekezdés,15. §, 16. §. Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1), (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) 8. §, 14. §. (1-6). Bekezdés,15. §, 16. §. Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas
Fogalmak  (további információ) 
Egyéni vállalkozás: Az egyéni vállalkozás a természetes személynek letelepedés keretében üzletszerűen - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett - folytatott gazdasági tevékenysége. Önállóállalkozók tevékenységi jegyzéke: Az Övtj kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma. Székhely: A válllalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. Telephely: A vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található. Fióktelep: A vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban- van, mint a cég székhelye.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2. § (1) bekezdés, A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (1-3) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig