Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00027
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (2) bekezdés, 19. § (1) bekezdés a) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését személyesen vagy elektronikus úton bejelenti a járási hivatalnak, vagy a nyilvántartó szervnek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (2) bekezdés, 19. § (1) bekezdés a) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. Egyéni vállalkozó lehet: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2. § (1) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
aki cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott
akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3.§ (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem tér el az általános szabálytól.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 19. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
azonnal intézhető
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem OKMIR00024, Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) OKMIR00025, Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00026
Ügyintézési határidő  (további információ) 
az egyéni vállakozói bejelentés, illetve más hatóságtól érkező megkeresés esetén a bejelentés, illetve az adatközlés napján megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19.§
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
vállalkozás azonosításához szükséges adatok:1.Nyilvántartási szám 2. Családi név 3. Utónév 4. Székhely 5. Anyja neve 6.Születési hely 7. Születési idő
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet 2.melléklet
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (2) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
nincs
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. §
Eljárási költségek  (további információ) 
díj- és illetékmentes
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
egyéni vállalkozás:Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) azon tevékenységek jegyzéke, mely engedélyköteles. Egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartása: az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából,a vállalkozói tevékenység átláthatóbbá tétele szempontjából az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti az egyéni vállalkozók személyes és a vállalkozáshoz kapcsolódó adatait. Székhely:A cég székhelye a cég bejegyzett irodája.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Tv 2. § (1) bekezdés,a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (1) bek.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézés elektronikus nyomtatványok Ügyfélkapun történő beküldésével történik.
Nyomtatványok letölthetők:
http://nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes
http://nyilvantarto.hu/hu/evig_megszuntetes