Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
MKEHK00016
Témakör: 
Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Engedélyt e rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, az EU-n, az EGT-n kívüli viszonylatokra, vámhatárt átlépő szállításhoz. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni a kapcsolódó tevékenységről (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás) és az áru szállításához más jogszabály által előírt kötelezettségek betartásáról. A rendelet 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2), (3) bekezdés, 3. § (2) bekezdés a), b) pontok, 4. §, 10. §, 11. § (1) és (2) bekezdés, 2. melléklet 1. pont, 3. melléklet 1. pont, 6. és 7. melléklet; a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendelet 2. - 4. §, 81. - 109. §; a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv. 18/A. - 18/ B. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § 11. pont, 2. § (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nem adható engedély, ha az ügyfél nem felel meg az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § 11. pont szerinti vállalkozás fogalmának, továbbá az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban nevesített, a R. hatálya alá nem tartozó szállítások esetén.
Nem engedélyezhető az áru kivitele, behozatala ha a kérelmet olyan ország viszonylatában, valamint vállalkozás, más szervezet, vagy személy érdekkörében nyújtották be, amellyel szemben az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa határozatában, az EU Tanácsa által elfogadott közös álláspontban, rendeletben, vagy az annak felhatalmazása alapján elfogadott rendeletben, határozatban elrendelt gazdasági vagy kereskedelmi tilalom van hatályban.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm.rendelet 1. § 11. pont, 2. § (1) bekezdés és (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 40. § és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem kapja meg azonnal a döntést. Az ügyintézési határidő 15 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
A behozatali és reexport szállítás az MKEH előzetesen kiadott behozatali, reexport tevékenységi engedélye birtokában végezhető.
A szállításhoz kapcsolódóan a pirotechnikai termékekkel végzett tevékenységekre (pl. forgalmazás, gyártás, szállítás) külön jogszabály alapján előírt hatósági engedélyezési, nyilvántartásba vételi eljárások.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet 1.2. pont;
a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet 2 .- 4. §, 81.- 109. § ;
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A.-18/ B. §
Ügyintézési határidő  (további információ) 
15 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem űrlap szerint:
A szállítás iránya, a kérelmező neve, címe, székhelye, adószáma, VPID/EORI száma, az ügyintéző neve, elérhetőségei (telefon- és telefaxszáma, e-mailcíme), a belföldi átadó/átvevő neve, címe, a szerződő ország neve, kódja, a rendeltetési/származási ország neve, kódja, árumegnevezés érvényes kombinált Nomenklatúra szerint, nyolcjegyű KN kód, mennyiségi egység és kódja, kérelmezett mennyiség, devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban, különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja, a kérelmezett érvényesség., a (kérelemhez csatolt) mellékletek száma, indokolás. Továbbá a szállításhoz kapcsolódó tevékenységre (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás) szóló hatósági engedélyek adatai, információk az áru rendeltetéséről.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III. 28.) Korm.rend. 10. § (1) bekezdés, 6. melléklet.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Van lehetőség.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Nyilatkozatok a kapcsolódó magyarországi tevékenységről (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás, szállítás), más jogszabály által előírt hatósági engedély/ek meglétéről, és arról, hogy az áru kivitelét, behozatalát a R.-ben és a hivatkozott más hatósági engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
A kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát
arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre. (Utóbbi nyilatkozat akkor, amennyiben a kérelmező ezt korábban, pld. a tev. engedélyezésnél még nem tette meg.)
Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, 10. § (1) bek.;
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendelet 2. - 4. §, 81. - 109. §;
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv. 18/A. - 18/ B. §
az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 73. § (1) bekezdése.
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik. Behozatal: 15.000 Ft.
A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes. A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.
Az illeték megfizetése illetékbélyeg vásárlásával történik. A kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásnál készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés) útján.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Itv.) Melléklete XVIII. címének 2. pontja (behozatal) és az Itv. 33. § (2) bek. 27. pontja (kivitel), 73. § (1) bekezdés, (2)-(2a) bekezdés.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet;
a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet;
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény;
a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet;
a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet;
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény;
a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Tájékoztató a kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek kitöltésének, illetőleg benyújtásának általános szabályairól; Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése; Tájékoztató az egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012 (III.28.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek benyújtásáról
Fogalmak  (további információ) 
Az áruk nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közösségi Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint. Egy kérelmen csak egy KN kódba (azonos KN kódba) tartozó áruk szállítása kérelmezhető. Egy kérelmen csak egy szerződő és egy származó/rendeltetési ország jelölhető meg. A szállítási engedély érvényessége max, 12 hónap, de a kapcsolódó MKEH behozatali, reexport tevékenységi engedélyek érvényességére figyelemmel kerül megállapításra A polgári rendeltetésű pirotechnikai termékek Európai Unión belüli szállításaihoz és az EGT-megállapodásban részes EU-n kívüli államból származó, illetve ott szabad forgalomba helyezett áruk esetén nem szükséges az MKEH behozatali, kiviteli engedélye.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 2. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pont, 4. §, 10. §, 11. § (1), (2) bekezdés; a Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
mkeh.gov.hu
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Engedélykérelem