Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00041
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Eredetiségvizsgálat
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás igényelhető a jogszabályban meghatározott feltételek alapján
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az e törvényben meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó), valamint – az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás adatait kivéve – a közlekedési igazgatási hatóság látja el. A központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala továbbiakban: KEK KH). Az okmánytárból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adatszolgáltatás e törvény szabályai szerint a nyilvántartótól igényelhető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 16. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A nyilvántartásból igényelheti(k):
a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó-és vámahatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat;
a közúti közlekedési ügyekben eljáró hatóságok a külön jogszabályban megjelölt feladataik ellátásához szükséges adatokat;
a rendőrség a közbiztonsági ellenőrzéshez és határrendészeti feladatai ellátásához szükséges adatokat;
A 19. §-ban megjelölt szervek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölésével igazolják.
A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező):
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) és ah) alpontjában és a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában meghatározott adatok kivételével;
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés a),b),c) pont, 20. §, 21.§ a), 22. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
nem
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00028 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
OKMIR00029 Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
OKMIR00030 Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
OKMIR00031 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása iránti kérelem
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése pótlásra irányuló kérelem nélkül
OKMIR00034 a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
OKMIR00037 Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
OKMIR00039 Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00040 Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Ügyintézési határidő  (további információ) 
a kérelem beérkezésétől számított 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat ,a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el.Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében:3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
A Kknyt. 27. § szerinti adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésért, illetőleg értesítésért (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás) igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól – a rendszerhasználati költség kivételével – a Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének a)–l) pontiban, valamint a (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek a külön jogszabályban megjelölt közfeladataik ellátásához szükséges adatok igénylése esetén.
A díj mértékét és megállapításának módját a rendelet melléklete tartalmazza.
A díjat – ideértve a fellebbezés díját is – az adatszolgáltató által megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni. A díjfizetési kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az adatszolgáltató hatóságnál az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak.
(2) Egyedi személy-, jármű-, okmányazonosító (a továbbiakban: egyedi azonosító), illetve csoportképző ismérvek alapján igényelt adatszolgáltatási kérelemhez csatolni kell a melléklet I., illetve II. pont alapján számított díj megfizetését tanúsító igazolást.
Az adatszolgáltatás akkor teljesíthető, ha az igénylő a díjat igazoltan megfizette.
A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás teljesítésének elmaradása az adatszolgáltatónak felróható.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által teljesített adatszolgáltatásért – ideértve az okmánytárból történő másolat kiadását is – befizetett díj a Hivatal bevételét képezi.
Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak mértékét és megállapításának módját tartalmazó Melléklet I. pont a) alpont alapján:
az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak megállapítása szempontjából egy tétel egy szolgáltatott adatnak felel meg.
Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdési, 2. § (1) bekezdés, 5. § (1), (2), (4) és a (6) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, mell.I.a) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 7-8,10,12.pont 3. §, 9/B. § (1)-(4) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 19. § (1) bekezdés a),b),c) ponti, 20. §, 21.§ a), 22. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm.rendelet,
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdés,
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.)BM rendelet 10. § (1) bekezdés, 1. számú melléklete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 7-8,10,12.pont 3. §, 9/B. § (1)-(4) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 19. § (1) bekezdés a),b),c) ponti, 20. §, 21.§ a), 22. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm.rendelet,
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdés,
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.)BM rendelet 10. § (1) bekezdés, 1. számú melléklete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
Jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás. Egyedi adatszolgáltatás: Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 7-8,10,12.pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.