Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00036
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Igazolvány pótlása
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés c) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
a forgalomban tarthatóságot igazoló okmány adataiban változás történt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 89.§ (4) bekezdés a)-c) pontjai
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
a gépjármű üzembentartója
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pont, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 46. § (3)-(4) bek.
Kizáró okok  (további információ) 
nem tudja igazolni a jogosultságát
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet B. pont a) alpontja
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00028 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
OKMIR00029 Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
OKMIR00030 Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
OKMIR00031 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása iránti kérelem
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése pótlásra irányuló kérelem nélkül
OKMIR00034 a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
OKMIR00037 Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
OKMIR00039 Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00040 Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Ügyintézési határidő  (további információ) 
azonnal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Természetes személynél: személyazonosító okmány és lakcímkártya, meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén)
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata, közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van), be kell mutatni érvényesítő címke rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját,
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet 8. pont a)-b) alpontjai; 1/B. pont a) alpontja
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
igen
50. § (1) A jármű forgalomba helyezésével, forgalomból történő kivonásával, a jármű tulajdonjogával, üzemben tartásával, továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos, valamint a rendszámtábla legyártására és utángyártására irányuló kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét – a (2)–(4) bekezdésben foglalt korlátozással – a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.
(2) A 63. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt eljárások közül kizárólag a belföldön vásárolt jármű kivitelére irányuló kérelem terjeszthető elő elektronikus úton.
(3) Az ideiglenes behozatali vámeljárás hatálya alá tartozó jármű esetében csak a V betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása, valamint az ilyen rendszámtáblával ellátott jármű üzemben tartójának személyében bekövetkezett változás, az üzemben tartó által kezdeményezett forgalomból történő kivonás, a forgalmi engedély adatváltozás vagy adatjavítás miatti cseréje, valamint a forgalmi engedély pótlása iránti kérelem terjeszthető elő elektronikus úton.
(4) Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem az ideiglenes, továbbá a DT, CK és RR betűjelű, valamint a H, M és R kezdőbetű-jelű különleges rendszámtáblák kiadásával, az ilyen rendszámú járművek tulajdonjogával – ideértve a Kknyt. 33. § (6) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget is –, forgalomban tartásával, forgalomból történő kivonásával, a jármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével, pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Korm.r. 50. §
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelemhez csatolni kell:
- az előző forgalmi engedélyt,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet 8. pont a)-b) alpontjai
Eljárási költségek  (további információ) 
6 000 Ft.-, csekk alapján postán, amennyiben az okmányirodán van bankkártyás fizetési lehetőség, akkor bankkártyával is Illetékmentes:.a forgalmi engedély cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás, szintén illetékmentes a forgalmi engedély cseréje amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpontja, IV. pont 2/a. alpontja
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
1994. évi LXXXIV. Tv 2. § 9. pont, 5. § (1) bek. c) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. a)pont, 46.§, ,89. § ,19.mell. V.A.1.a-b)pont,.B. g) pont, 218/2012.(VIII. 13.) Korm.endeletr 1. § (3) bekezdés ,2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés,1990. évi XCIII. Törvény 29. § (2) bekezdés ,mell.III. 2.pont,2004. évi CX. Törvény 82. § (2) bekezdés,98.§ (1) bekezdés,99.§ (1) bekezdés 107.§ (2) bekezdés,
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1994. évi LXXXIV. Tv 2. § 9. pont, 5. § (1) bek. c) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. a)pont, 46.§, ,89. § ,19.mell. V.A.1.a-b)pont,.B. g) pont, 218/2012.(VIII. 13.) Korm.endeletr 1. § (3) bekezdés ,2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés,1990. évi XCIII. Törvény 29. § (2) bekezdés ,mell.III. 2.pont,2004. évi CX. Törvény 82. § (2) bekezdés,98.§ (1) bekezdés,99.§ (1) bekezdés 107.§ (2) bekezdés,
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Az ügyfelek tájékoztatása a közlekedési igazgatási hatóság részéről a következő módokon valósulhat meg: az ügyintéző telefonon tájékoztatja az ügyfelet, az okmányiroda várótermében elhelyeznek tájékoztatókat, illetve az egyes hivatali honlapokon külön is vannak ügyleírások, amelyek aktualizálását a szakmai irányítást gyakorló szervek a célellenőrzéseik során számon kérték.
Fogalmak  (további információ) 
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek, rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi., törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 6.,9.pont,. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 53.§ (1) bekezdés ,81.§ (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Igen, október 1-től
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Korm.r. 50. §
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP Forgalmi engedély cseréje