Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00098
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (1) bekezdése és 83. § (2) bekezdés c) pontja; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § a) és d) pontjai, 11. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó (volt egyéni vállalkozó), illetve annak özvegye/örököse, egyéni vállalkozói igazolványában vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak igazolását hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem benyújtásával kérheti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. Hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (1) bekezdés, 83. § (2) bekezdés c) pontja, 15. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § a) és d) pontjai, 11. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi hivatala (KEKKH)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontja, Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § a) és d) pontjai, 11. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
a volt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozó (saját adatai tekintetében), valamint az egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse (jogállásának igazolása mellett), illetve e jogosultak által meghatalmazott személy, továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése
Kizáró okok  (további információ) 
Az ügyfél nem kerül kizárásra az ügyindításra jogosultak köréből, de a hatósági bizonyítvány “egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szerepel“ tartalommal kerül kiállításra az alábbi esetekben: A vállalkozás 2008. január 1. napját megelőzően történt megszűnése. (A 2008. január 1. napját megelőzően megszűnt egyéni vállalkozások adatait a KEKKH nem tartja nyilván.) Ha a kérelem az egyéni vállalkozások 2000. november 1. napját megelőzően fennálló adatainak igazolására irányul. (A nyilvántartás 2000. november 1. napjával került kialakításra, így a KEKKH csak ezen időponttól - azaz 2000. november 1-jétől - igazolhatja az egyéni vállalkozások adatait.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése; Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/A.§ (5) bekezdése, Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 37. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem. A hatósági bizonyítvány kiadására iránti kérelmet postai úton kell benyújtani a KEKKH részére (cím: 1450 Budapest, Pf. 81.). A KEKKH a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől (postai úton történő beérkezésétől) számított tíz napon belül kiadja (a megadott címre postázza).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §(1)- (3) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A KEKKH a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől (postai úton történő beérkezésétől) számított tíz napon belül kiadja (a megadott címre postázza).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
az egyéni vállalkozó neve és nyilvántartási száma (vagy egyéni vállalkozói igazolványának száma, ha azzal rendelkezik, vagy rendelkezett), az egyéni vállalkozó székhelye, továbbá a postázási cím (abban az esetben, ha a székhelytől eltér)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) bekezdése
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A megfelelelő módon kitöltött “Hatósági bizonyítvány iránti kérelem“ formanyomtatvány. A dokumentum letölthető az alábbi linkről: http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hatosagi_bizonyitvany_kerelem.doc A kérelem megfelelő kitöltését elősegítő útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hatosagi_bizonyitvany_kerelem_kitoltesi_utmutato.doc A kérelem nyomtatvány által meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli kérelem elfogadható.
Eljárási költségek  (további információ) 
3000.- Forint eljárási illeték, illetékbélyegben leróva (kérelem formanyomtatványra történő felragasztással), példányszámtól függetlenül
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság állítja ki.Az okirat tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás adattartalma: a KEKKH az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
i) a törlés időpontját és okát.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)