Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

Törzsadatok
Kódszám: 
MKEHK00017
Témakör: 
A szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
Vonatkozó jogszabályhelyek:  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

A rendelet hatálya a 25/2006. (II.3.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.
A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik az MKEH engedélyével.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 2. § l) pont, 3. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Kereskedelmi Hatóság
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet 16. § (1), (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáltó termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A Hivatal a kötelezettnek akkor ad engedélyt, ha:
- a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,
- a kötelezett igazolja, hogy köztartozásmentes adózónak minősül,
- a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.
- megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (I. 3.) Korm. rendelet
2. § (l) pont, 3. § (3) bekezdés

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről,

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés g) pont, 3. § (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
- kötelezett vagy alkalmazottja nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,
- nem tudja igazolni, hogy köztartozásmentes adózónak minősül, (30 napnál nem régebbi igazolással)
- EU gazdasági korlátozó intézkedések alá tartozik (terrorista, terrorista gyanús, terrorszervezeteket segítő stb.)
- A Korm. rendelet 6.sz. mellékletét nem teljes adattartalommal nyújtja be, és ezt felhívásra sem pótolja határidőn belül,
- nem fizeti meg az ügyintézés igazgatási szolgáltatási díját,
- kötelezettségének megsértésével a korábbi engedélyét az MKEH visszavonta, ezen időponttól számított 1 évig nem kaphat új engedélyt.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3), (5), (6), (8) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 40. § (1)-(8) bekezdés és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) (5) és (7) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése JEGYZ00645 és Telepengedély kiadására irányuló kérelem JEGYZ00646.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szaályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
3/A. § (1), (2) bekezdés

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
6. §, 7. §

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) és (7) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), megye, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) megye, szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése, bizonyítvány száma.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdés, 6.sz. melléklet szerint adattartalommal
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
IGEN
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
- a 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kötelezett - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy - a kérelem benyújtásának időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
- a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.
- eljárási díj befizetésének igazolása
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáltó termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdés, 6.sz. mellékletének 4. a), b) pont
Eljárási költségek  (további információ) 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj befizetése VOC-tartalmú termékekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban: új kérelem, módosítás 40.000 Ft

Díjfizetés teljesítésének módjai:
- nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén:
A díjfizetési kötelezettségek az MKEH 10032000-00282448 számú számlája javára, a 312 Kincstári Tranzakciós Kód
megjelölésével az MKEH-nál beszerezhető postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalási megbízás útján teljesíthetők. Az MKEH belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) készpénzfizetést nem fogad el.
Amennyiben a díj megfizetése a kérelem előterjesztését megelőzően történt, úgy az annak tényét igazoló okiratot (eredeti postai feladóvevényt, illetve a banki átutalás teljesítését igazoló eredeti banki példányt) a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell. A kérelemben vagy a közlemény rovatban az adószámot fel kell tüntetni.
- elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén:
az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú számlája javára, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján,
A díjköteles eljárásra vonatkozó kérelem beérkezését követően a központi rendszer által adott 27 karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás közlemény rovatába írnia.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az engedélyezés és nyilvántartásba vétel díja az MKEH által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés g) pont és (2) bekezdés f) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részeletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részeletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC
honlapon található ügyféltájékoztató
Fogalmak  (további információ) 
szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet 2. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat#top
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Kérelem, változásbejelentés VOC-tartalmú termékek forgalmazására jogosító engedély iránt