Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00082
Témakör: 
Hivatalból induló ügyek
Ügyintézési szint (további információ) 
Hivatalból induló eljárások
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdés, 87. § (4) bekezdése, 96. §, 100-104.§, 108. §,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (4) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul.
A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el, ha
1) az ellenőrző hatóság értesítette arról, hogy az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elvette az alábbi esetekben:
a) járművet engedély nélkül átalakították, (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig)
b) a járművel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármű
bb) forgalmi engedélyének „H” adatmezőben szereplő érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedélyének az érvényességi ideje lejárt (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig) vagy
bc) műszaki vizsgálatra történő berendelésére vonatkozó jogerős határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
c) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
d) gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították (a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra),
e) a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
f) a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig), vagy
g) az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, és a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig).
2) a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
3) bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta (a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján a járművet át nem vette),
4) a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapra),
5) a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
6) a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonásáról értesíti (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
7) a Hivatal értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
8) a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,
9) a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja meg (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
10) a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti és forgalomban tartását megtiltja (a bontási átvételi igazolás bemutatásáig), vagy
11) a jármű üzemben tartója a jogerősen kiszabott közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének nem tett eleget és a jármű forgalomból történő kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte (a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig).
12) amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően öt napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni (ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig
• 30 napot nem haladja meg, két hónap, • 31 és 90 nap közé esik, négy hónap, • 91 és 180 nap közé esik, hat hónap, • 180 napot meghaladja, egy év,)
13) a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és a közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre adható, szabványtól eltérő alapszínű sárga különleges rendszámtábla leadása nem történt meg (hat hónapra)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdés, 87. § (4) bekezdése, 96. §, 100-104.§, 108. §, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (4) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §
Jogosultak köre  (további információ) 
Az eljárást valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján a közlekedési igazgatási hatóság folytatja le.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §, 102. §
Kizáró okok  (további információ) 
Az eljárás kizárólag hivatalból indulhat, így az ügyfél ügyindítási lehetőséggel nem rendelkezik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §, 102. §
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél, vagy képviselője személyes megjelenését nem feltételezi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §, 102. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél személyes megjelenését nem feltételezi. Az ügyben hozott döntés közlésére a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó, általános szabályok szerint kerül sor.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78-81. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ismételt forgalomba helyezés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 103-104. §, 108. §,
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó, általános, 21 napos ügyintézési határidő.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33-33/B. §, 65. §
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatokat nem feltételez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §, 102. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumokat nem feltételez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §, 102. §
Eljárási költségek  (további információ) 
Tekintettel arra, hogy az eljárás hivatlból indul, az elsőfokú eljárásban illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (1) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.),
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (KEKKH Korm. rendelet)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.),
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (KEKKH Korm. rendelet)
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
A forgalomból kivonás olyan közlekedési igazgatási eljárás, amelynek során a Magyarországon már forgalomba helyezett jármű tekintetében, jogszabályban meghatározott okokból a hatóság fő szabály szerint határozattal elrendeli a jármű fogalomból kivonását és ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi, némely esetben határozathozatal nélkül tesz a forgalomól kivonásra irányuló bejegyzést a járműnyilvántartásba.
A járműnyilvántartás adatai alapján forgalomból kivont jármű a közúti forgalomban nem közlekedhet.
Ismételt forgalomba helyezés hivatalból: Bizonyos forgalomból kivonási okok esetén a jogszabály lehetőséget ad a jármű új tulajdonosának a forgalomból történő kivonás alóli joghatások mentesülésre azzal, hogy a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező hatóság értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni a járművet.
Ezek a forgalomból kivonási okok az alábbiak:
- „átírást” elmulasztó tulajdonos
- üzletszerű bérbeadással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség elmulasztása
- közigazgatási bírság meg nem fizetése
- gépjárműadó tartozás
Erre akkor kerülhet sor, ha az új tulajdonos a tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a jármű közúti forgalomban történő részvételéhez szükséges feltételeket igazolja. E szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére történt.
A jármű lefoglalása, elkobzása vagy zár alá vétele miatt elrendelt forgalomból kivonás esetén ha a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről az elrendelő hatóság értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból kivont járművet hivatalból forgalomba kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül, hivatalból kell a járművet forgalomba helyezni.
A közigazgatási bírság meg nem fizetése miatta forgalomból kivonás esetén a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről a forgalomból kivonást kezdeményező hatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot. Az értesítés alapján a forgalomból kivont járművet, a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az értesítéssel egyenértékű, ha a közlekedés igazgatási hatóság az ellenőrző hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bekérdezéssel értesül a bírság megfizetésének tényéről.t.
Ismételt forgalomba helyezés a kötelezettség teljesítésének igazolásával és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével: Amennyiben az ügyfél igazolja, hogy a kötelezettségségét teljesítette, és az ismételt forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díját megfizette, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba tett bejegyzés hatályát megszünteti, és a járművet ismételten forgalomba helyezi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdés, 87. § (4) bekezdése, 96. §, 100-104.§, 108. §, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (4) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.