Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00069
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (1)-(2)
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az ügyfél kérelme alapján a hatóság a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül a járműnyilvántartásba bejegyzi a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását az ügyfél kérelmében meghatározott időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra. Az ideiglenes kivonás külön eljárásban, a döntéstől számított legfeljebb 6 hónapra ismételten meghosszabbítható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (1), (3)
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
Jogosultak köre  (további információ) 
A tulajdonos, az üzembentartó, vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (1), (4)
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Képviselet lehetséges
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnali döntés/ Ügyintézésre kerül sor, de a döntést csak később kapja kézhez az ügyfél
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) - OKMIR00063
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, és a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező érintett ugyanaz, a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból történő ideiglenes kivonást és annak időtartamát a járműnyilvántartásba.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. 1.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Van
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló _326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (5) b)
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
A forgalomból történő ideiglenes kivonás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (3), 1. számú melléklet 2. f.)
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 100. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 100. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Üzembentartó: A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.
Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet 100. § (4)
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
KÉRELEM Járműigazgatási ügy intézéséhez