Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00105
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Adatszolgáltatás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet 7. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásból: vagyis az engedély-nyilvántartásból; a járműnyilvántartásból; a származás-ellenőrzési nyilvántartásból; az okmánytárból; a parkolási igazolvány nyilvántartásból; az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem nyújtható be a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervhez, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. Rendelet 7. § (1) bek., a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 16.§ (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Ha eredetiségvizsgálati nyilvántartásból, illetve az okmánytári alapiratból kérik az egyedi adatszolgáltatást, akkor csak a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala továbbiakban: KEK KH) az illetékes, egyéb egyedi adatszolgáltatás esetén a KEK KH mellett a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala is eljárhat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 16.§
Jogosultak köre  (további információ) 
A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 1999. évi LXXXIV. tv. 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) és ah) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában, illetve a 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok kivételével;
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 21.§, 22. §
Kizáró okok  (további információ) 
A jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén bárki igényelhet adatot. Az engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásból adatok akkor szolgáltathatók, ha a kérelem a járművezető, illetve a parkolási igazolvány használatára jogosult természetes személyazonosító adatát is tartalmazza. A jármű tulajdonos (üzembentartó) adatai akkor szolgáltathatók, ha a kérelemben megjelölt járműazonosító adatok vagy a gépjármű gyártmánya és rendszáma a nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezik.
A kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az
a) az engedély vagy a járműokmány típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, találására, megkerülésére vonatkozó adatok igénylésére irányul;
b) az abban feltüntetett adatok nyilvántartásban való ellenőrzésére irányul. Az adatszolgáltatás azonban csak az adatok egyezőségének, illetve eltérésének tényét, továbbá az eltérő adat fajtájának megnevezését tartalmazza;
c) elektronikus úton előterjesztett kérelem a jármű gyártmányára, típusára, színére vonatkozó tájékoztató adatok közlésére, illetve a járműnyilvántartásban szereplő egyéb adatok egyezőségének ellenőrzésére irányul, ez utóbbi nem terjedhet ki azonban a jármű alvázszámára, motorszámára, a motor kódjára és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokra;
d) a járműnek a járműnyilvántartásba bejegyzett érvényes forgalmazási korlátozás tényének ellenőrzésére irányul,
e) a 9. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatok igénylésére irányul.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 21.§, 22. §, 24. §
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is kezdeményezheti az egyedi adatszolgáltatást.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem. Az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 33. § (1)
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00028 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
OKMIR00029 Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
OKMIR00030 Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
OKMIR00031 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása iránti kérelem
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése pótlásra irányuló kérelem nélkül
OKMIR00034 a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
OKMIR00037 Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
OKMIR00039 Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00040 Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A kérelem beérkezésétől számított 21 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), aláírását, milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv 22. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az ügyfélnek csatolnia kell kérelmét. Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 22.§, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
Eljárási költségek  (további információ) 
Egyedi azonosító alapján
egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja:550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft, az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft. Csekken vagy banki átutalással teljesíthető a fizetés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló
54/1999. (XII.25.) BM r.11. § (3) bek.,mell.I.a) pont,III.pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet 7. § (1) bekezdés, 1. melléklet, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 2 .§ 1-3-pont,7.pont,11-12.pont, 16.§, 21. §, 22. §, 24. §, 32. §, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló
54/1999. (XII.25.) BM r.11. § (3) bek.,mell.I.a) pont,III.pont, 4. § (1) bek. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. Tv 4.§, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv 33. § (1) bekezdés,82.§ (2) bekezdés,98.§ (1) bekezdés,99.§ (1) bekezdés, 116.§, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm.r 1. § (1) bekezdés. b) pont, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. r 9. § (3) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet 7. § (1) bekezdés, 1. melléklet, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 2 .§ 1-3-pont,7.pont,11-12.pont, 16.§, 21. §, 22. §, 24. §, 32. §, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló
54/1999. (XII.25.) BM r.11. § (3) bek.,mell.I.a) pont,III.pont, 4. § (1) bek. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. Tv 4.§, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv 33. § (1) bekezdés,82.§ (2) bekezdés,98.§ (1) bekezdés,99.§ (1) bekezdés, 116.§, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm.r 1. § (1) bekezdés. b) pont, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. r 9. § (3) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs
Fogalmak  (további információ) 
Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás. Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv 2 .§ 1-3-pont,7.pont,11-12.pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem