Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00043
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Adatszolgáltatás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 18. § (1)-(4) bekezdései
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdése
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a Nyilvántartónál, illetve a járási hivatalnál (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) írásban teheti meg.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése
Jogosultak köre  (további információ) 
Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 9. §
Kizáró okok  (további információ) 
Az érintett személyen kívül más nem korlátozhatja, tilthatja meg a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatást. KIVÉVE ha arra MEGHATALMAZÁSSAL rendelkezik.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, Meghatalmazott útján is elárhat. (Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján…..) Eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén. Az ügyfél - közlekedési igazgatási hatósági eljárás esetén - azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül: személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet B. pont a) alpontja
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az érintett személy adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban teheti meg.
Az érintett személyt az adatfelvétel, illetve az adatváltozás bejelentését követően indult hatósági eljárás során a hatóság tájékoztatja az (1) bekezdésben foglalt jogosultságáról, és írásban nyilatkoztatja a jogosultság gyakorlásáról.
Az adatletiltási kérelem benyújtható közlekedési igazgatási hatósági ügyekben személyesen vagy meghatalmazott útján, a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányirodában, vagy a KEK KH által működtetett Központi Okmányirodában. A járási hivatalnál elkészített nyilvántartási lap továbbításra kerül a KEKKH-hoz.
Postai úton írásban:
a lakó-, illetve tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek címezve,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 1450 Budapest, Pf.: 81. postafiók címén
A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő adatletiltás átvezetésének pontos dátumáról postai úton kap tájékoztatást a kérelmező.
Elektronikusan: a www.magyarorszag.hu portálon, a személyes ügyfélkapun keresztülAz adatletiltási kérelem érkeztetéséről és az eljárás lezárásáról az ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címen kap értesítést a kérelmező.
Külföldön élő magyar állampolgár esetén: külképviseleten.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény 18. § (3) és (4) bekezdései
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. §, a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Az adatszolgáltatást korlátozó, tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatot a nyilvántartásba haladéktalanul be kell jegyezni
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (4) bekezdése
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
1.családi neve és utóneve
2.anyja születési családi neve és utóneve
3.a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplő
lakóhelye (állandó lakcím), tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
4.személyi azonosítója (személyi szám) 5.a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása, 6. a tiltás, vagy korlátozni kívánt adatok köre
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Magát a kérelmet/nyilatkozatot kell csak benyújtani.
Eljárási költségek  (további információ) 
Az érintett személy adatainak letiltása díj- és illetékmentes.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tv. 4. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 116. §, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. Rendelet 1.§ (3) bekezdése, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tv. 4. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 116. §, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. Rendelet 1.§ (3) bekezdése, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Csatolva
Fogalmak  (további információ) 
Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása. Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2 .§ 3.és 7. pontjai, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § (2) bekezdése
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Nyilatkozat
Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról korlátozásáról