Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD)

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00100
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Tájékoztatás
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) d),60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 13. melléklet
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Különleges rendszámtábla valamely speciális jellemzőjű járműhöz kötődően, a jármű üzemeltetési jellege, vagy a jármű tulajdonosának személyében rejlő speciális tulajdonság alapján kerül kiadásra. Ezeknek a feltételeknek a meglétét a közlekedési igazgatási hatóságnak meg kell vizsgálnia, és szükség esetén intézkednie kell a jármű átrendszámozása érdekében. A különleges rendszámtáblákkal kapcsolatos ügyintézés nem bármelyik, hanem jogszabályban meghatározott közlekedési igazgatási hatóságnál lehetséges. KEKKH kizárólagos illetékességi körben ellátja a DT, CK (diplomata) rendszámtáblák kiadásával kapcsolatos feladatokat. Az ügyintézéshez a Külügyminisztérium a gépjármű bejelentő lapon igazolja a kérelem benyújtásához szükséges feltételek meglétét. KEKKH kizárólagos illetékességi körben ellátja az OT rendszám kiadásával kapcsolatos feladatokat. Az ügyintézéshez csatolandó: a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap”.

A megye területére kiterjedő illetékességgel a megyeszékhelyen működő járási hivatal, míg Budapest és Pest megye területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel a KEKKH látja el a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az eljárásban szükséges többek között a közlekedési hatóság által kiadott engedély. A négykerekű segédmotoros kerékpárokra S, illetve R betűjellel kezdődő E típusú, vagy amennyiben a jármű műszaki kialakítása azt indokolja, kérelemre az A típusú rendszámtábla méretének megfelelő; a Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség járműveire az R, az Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdő betűjelű, a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR betűjelű, különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 1/A; 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 88. § (1) és (3) bekezdés; 90. § (3) bekezdés; 13.19.sz. melléklet; a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés a) pont; (4) b) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A megyeszékhelyen működő járási hivatal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság) a kizárólos illetékességi szabályok figyelembe vételével
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §, 1/A. §; A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. Rendelet 12/A. § (3) a) pont és (4) b) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Jármű tulajdonosa, üzembentartója (amennyiben a sárga rendszámtábla jogosítottja a jármű üzemben tartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre), valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 62. §-ban (1) bekezdésben meghatározott szerveknek szerelhetők fel a jobszabályban előírt rendszámtáblák.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 60. §, 61. §; 62. §
Kizáró okok  (további információ) 
A kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az R kezdő betűjelű – kettő betű, négy számjegy kombinációból álló – rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, amelynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 60. §, 61. §; 62. §
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van személyesen vagy meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
IGEN, amennyiben valamennyi megjelölt feltételt teljesít.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) d), 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pont, 19. melléklet, A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés a) pont; (4) b) pont
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem (KOZLF00014), Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése (OKMIR00065), Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról (OKMIR00064)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 19. melléklet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire DT betűjelű és az említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CK betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján. Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a Hivatal adja ki. A Magyar Honvédség, a Rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a NAV, a büntetés-végrehajtási szervezet és az Országos Mentőszolgálat járműveire a különleges rendszámtáblát a Hivataltól rendeli meg.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 64. §; 65. §; 74. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok
A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a származási ország hatósága által kiadott, forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatósága által hitelesített másolatát vagy I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási országban a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza
b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:
ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
e) a Műszaki Adatlapot,
f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, törzskönyvet (amennyiben az kiállításra került)
b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire DT betűjelű és az említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CK betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján. Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a Hivatal adja ki.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 64. §; 65. §; 74. § (1) bekezdés; 19. melléklet II. és III.
Eljárási költségek  (további információ) 
A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű igazolólapjának kiadása 4800 Ft; Az érvényesítő címke kiadása 585 Ft; A lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj: 1 pár 8500 Ft; 1 db 5500 Ft; Különleges rendszámtábláért (kivéve lassú jármű) fizetendő díj: 1 pár 15000 Ft; 1 db 8500 Ft; “E“ típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott különleged rendszámtábláér fizetendő díj: 1 db 3500 Ft 6000 Ft illetéket kell fizetni a forgalmi engedély kiadásáért, valamint 6000 Ft illetéket a törzskönyv kiadásáért, visszterhes vagyonátruházási illeték
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 4. §; 5. §; 1. számú melléklet 2. c); 2. sz. melléklet 1., 3., 4. pont; az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4. §; 5§; 6.§; 24. §;
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) d), 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 13. melléklet; a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés a) pont; (4) bekezdés b) pont; A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. §;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) d), 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 13. melléklet; a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés a) pont; (4) bekezdés b) pont; A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. §;
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)