Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
FOLDH00027
Témakör: 
Ingatlan-nyilvántartás vezetése
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §, 68/A. §, 69. §,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 27. §, 28. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ügyleírás tulajdonilap-másolathoz:
A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre papír alapú hiteles másolat, elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat szolgáltatható. A földhivatal az ügyfélszolgálatán kizárólag papír alapú hiteles másolatot szolgáltat.
1. Elektronikus tulajdonilap-másolat
• Elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat közvetlenül (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (FÖMI) fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik tanúsító erővel.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat tanúsító erővel nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál. Ugyanakkor az eljáró szerv az eljárása során elektronikus dokumentumként általa lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot - ha jogszabály a hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását kifejezetten nem írja elő - az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja.

2. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
• A tulajdoni lapról papír alapon csak hiteles másolat szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmazza, szemle, amely kizárólag a másolat kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. § (4) bekezdés, (6) bekezdés, (6a) bekezdés, 68/A. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Budapesti 1. Számú Földhivatal
Budapesti 2. Számú Földhivatal
földhivatali kirendeltségek
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés,
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A tulajdoni lap tartalmáról bármely ügyfél hiteles másolatot kérhet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68/A. §
Kizáró okok  (további információ) 
Nincs kizáró ok.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél az ügyfélszolgálaton azonnal megkaphatja a tulajdoni lapot.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Adatszolgáltatás iránti kérelem (FOLDH00028). Ingatlan-nyilvántartási térképről kiadott hiteles térképmásolat kérelme (FOLDH00068).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-83. §,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 115/A -118. §,
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 2. §,
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10. § (4) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A földhivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási tulajdonilap-másolat kiadásáról.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
− A tulajdoni lap másolatot igénylő természetes személy anyja születési családi és utónevét, születési helyét, születési idejét;
− amennyiben a tulajdoni lap másolatot igénylő jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzőjének lenyomatát;
− a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve, vagy megnevezése, költségviselő címe, vagy székhelye;
− a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle), igényelt másolatok száma;
− a kérelem keltének helye és ideje;
− a kérelmező aláírása;
− személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
− a kérelemben megjelölt - a személyazonosságot, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló - adatok ellenőrzésére vonatkozó ügyintézői záradék;
− a kérelmező tulajdonilap-másolat átvételét igazoló aláírása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 111/A. § (1) bekezdés, 3. számú melléklet
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás, valamint az elektronikus ügyintézés kizárt. Elektronikus dokumentumként azonban hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolat közvetlenül (EKG), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 25. § (3) bekezdés, 68. § (4) bekezdés, (7) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112. § (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.
A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forint, a nem hiteles másolatért 1000 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A papír alapú hiteles másolatért fizetendő díj az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bankkártyával vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénzátutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással teljesíthető.

Teljes személyes díjmentességben részesül:
− a Magyar Állam,
− az egyház, egyházi jogi személy meghatározott esetekben.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az
− hagyatéki eljárás lefolytatásához,
− gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
− részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,
− a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
− a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához
szükséges.

Illetve ha azt az eljáró szerv
− közigazgatási hatósági eljáráshoz,
− közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz,
− gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz,
− a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához,
− a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához,
− az ügyészség eljárásához,
− a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében,
− a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez
kéri.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilapmásolat lekérdezése: ha az igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz szükséges.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. § (1), (2) bekezdés, 30. §, 31. § (1) bekezdés, (2) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet, a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet,
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet, a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet,
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató
Fogalmak  (további információ) 
Az ingatlan-nyilvántartás: településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának az 1997. évi CXLI. törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is.
Tulajdoni lap: az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
A tulajdoni lapról az alábbi másolatok szolgáltathatók:
− teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,
− szemle: amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 68/A. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://www.takarnet.hu/
www.foldhivatal.hu