Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00062
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Okmányok cseréje
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétel a származás ellenőrzés kezdeményezése, melyet a a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezését megelőzően kell elvégezni, kivétel a négykerekű segédmotorosok kerékpárok és a más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott olyan használt járművek, melyek jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (3)-(5),(7) ;
Jogosultak köre  (további információ) 
A jármű tulajdonosa
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Képviselet lehetséges
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A kérelem felvételre kerül, de döntést később kap az ügyfél.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően) - OKMIR00068
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap, de megfelelő kérelem esetén a hatóság azonnal a származás-ellenőrzési nyilvántartásba veszi a járművet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit vagy forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, vagy ha ezek más EGT-államból hozott használt jármű esetében nem állnak rendelkezésre: a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármú nyilvántartásba vételről és az okiratot, mely forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés, 19. melléklet I.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet I.
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárásért 10.900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. a.)
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés , 74. § (1) bekezdés;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2. §, 4. § (1), 9. §, 9/A. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5), 33. §, 78. § (1) bekezdés, (5)-(7), 100.§ (1) e), (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 116. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4), 9. § (1)- (3);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (2a), 43. §, 19. melléklet I.;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. a);
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés , 74. § (1) bekezdés;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2. §, 4. § (1), 9. §, 9/A. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5), 33. §, 78. § (1) bekezdés, (5)-(7), 100.§ (1) e), (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 116. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4), 9. § (1)- (3);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (2a), 43. §, 19. melléklet I.;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. a);
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendő, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követően – jellemzően 2004. július 1-ét követően – került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az „Európai Közösség” szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzője, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok előzik meg;
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthető, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelőzően került kiadásra;
Származásellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeletetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
KÉRELEM Jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez