Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JARAS00003
Témakör: 
Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Temetkezés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A temetkezési szolgáltató székhelye, ennek hiányában telephelye, hamvasztóüzem esetén a hamvasztóüzem elhelyezkedése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 59.§ (1) bekezdés a), c) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,
aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és ezt igazolja,
aki igazolja továbbá szakmai alkalmasságát, továbbá megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,
aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,
aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és
akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében – ha a tevékenységet nem maga látja el – legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Az egészségügyi intézménnyel vagy mentésre feljogosított szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, alkalmazottja, vagy - a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve - tagja. Kizáró ok a büntetett előélet, továbbá a temetkezési szolgáltatás folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. A telephely létesítése, működtetése során tekintettel kell lenni a telephelyekre vonatkozó védőtávolságokra illetve a helyi építési szabályzatban foglaltakra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27.§ (3), 29.§ (1) bekezdés,

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 48.§ (1)-(4), és 59/A § (1) a)
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
VAN lehetőség képviseletre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:
a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet és
a szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el.
Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:
a szociális helyiségek biztosításának módját,
a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,
a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint
az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 59.§ (3)- (5) bekezdések
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Csatolni kell: erkölcsi bizonyítványt, a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat;
szakképesítéssel rendelkező személyek szakképesítésének igazolását és
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn Hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
szolgáltatási díjról az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrészt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (2)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 59.§ (4) bekezdés

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 4. § (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
igazgatási szolgáltatási díj, amelynek összege: 15.000.- Ft
A díjfizetési kötelezettség átutalással vagy postai úton történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. ÖM rendelet 1.§ , 4. § (1) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. ( VIII.13.) Korm. rendelet
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. ÖM rendelet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. ( VIII.13.) Korm. rendelet
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. ÖM rendelet
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs egységes ügyféltájékoztató
Fogalmak  (további információ) 
Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1999. évi XLIII. törvény 33.§ (1)-(2) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs elektronikus ügyintézés.