Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00031
Témakör: 
Környezet-és településegészségügy
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a járási népegészségügyi intézet fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát,meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet. A kérelemet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos. A fürdőhely kijelölését megelőzően a járási népegészségügyi intézet helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. A járási népegészségügyi intézet a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább “tűrhető“, és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései , 9. § (5) bekezdés, 7.sz. melléklet
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése.
Jogosultak köre  (további információ) 
A kérelmet benyújthatja: a természetes fürdőhely tulajdonosa/üzemeltetője (aki lehet a vízparti terület tulajdonosa is), tehát természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1),(3) bekezdése, 40. § (1) , (2) bekezdése.
Kizáró okok  (további információ) 
Akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy NEM érinti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdése.
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél az ügyfélszolgálaton nem kap azonnal döntést.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdései.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
NEPEG00032 Ütemterv jóváhagyására irányuló kérelem a fürdővíz-mintavételek kapcsán
NEPEG00034 Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem
NEPEG00033 Fürdőhelyek felosztására, összevonására irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet 7. § (2) bekezdés, 11 § (2) bekezdése
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
1. Tulajdonos neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
2. Üzemeltető neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
3. A természetes fürdőhelyre vonatkozó információk (megnevezése, elhelyezkedés szerinti címe);
4. Az üzemeltetés megkezdésének tervezett ideje;
5. A fürdési idény tartamának megjelölése.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdés, 40 § (1) bekezdés, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b), c) pont
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a). Amennyiben az üzemeltető nem tulajdonos, írásbeli megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog átadására, az eljárásban történő engedélyeztetés lefolytatására, amely tartalmazza a fürdőhelyre vonatkozó legfontosabb információkat.
b). Üzemeltetési Szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazó dokumentum) 2 példányban (az egyik példányt pecséttel és aláírással látja el és visszaadja az ügyfélnek, míg a másik példányt az irattárba teszi az iratkezelési szabályzat alapján)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ c) pontja, és 5. § (4) bekezdése, 7. sz. melléklete
Eljárási költségek  (további információ) 
*Eljárási költségek:
a) Az engedélyező hatóság (járási népegészségügyi intézet) eljárásért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges.
b) A szakhatóságok eljárásáért az alábbi eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)
• fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség eljárásáért 8000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
• belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a külső határon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• d) dunai és tiszai fürdőhely esetén a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala eljárásáért: 40 000 Ft.igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

*Az alapeljárás és a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjat egyidejűleg, az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény, ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a MÁK eljárási illeték-bevételi számlájára (10032000-01012107) kell teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.4. pontja, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete VI.7. pontja, a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1.sz. mellékletének 40. pontja.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2., 4.§ (1) bekezdése, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései, 7.melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, 40.§ (1), (2) bekezdései, 44. § (1), (8), (9) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 56. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 88.§, 89. § b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.4. pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja, 23.§ (2) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2., 4.§ (1) bekezdése, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései, 7.melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, 40.§ (1), (2) bekezdései, 44. § (1), (8), (9) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 56. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 88.§, 89. § b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.4. pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja, 23.§ (2) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
“Természetes fürdőhely kijelölésére és mintavételi ütemterv meghatározására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás és ügyleírás“ című dokumentum a “Kapcsolódó fájlok“ fülön fel lettek tüntetve
(A “kapcsolódó linkek“ ben az ÁNTSZ portálon közzétett ügyféltájékoztatás elérhetősége megtalálható.)
Fogalmak  (további információ) 
Természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és hozzá tartozó vízparti terület;
Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a vonatkozó rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta;
Fürdési idény: a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított időszak;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b), c), e) pontjai
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
kérelem
Természetes fürdőhely kijelölésére és mintavételi ütemterv meghatározására vonatkozó kérelem