Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00103
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Igazolvány pótlása
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv 5. § (1) bek. b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
a törzskönyv elveszett, megsemmisült, eltulajdonították és a tulajdonos kéri a törzskönyv pótlását
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 83. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH),
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
aki a jármű tulajdonjogát igazolja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 81. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható.
Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 83. § (2) és (5) bekezdései
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet B. pont a) alpontja
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható. A törzskönyv elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Hivatalnak továbbításra.
A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 83. § (2) bekezdés, 84. § (1) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00028 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
OKMIR00029 Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
OKMIR00030 Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
OKMIR00031 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása iránti kérelem
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése pótlásra irányuló kérelem nélkül
OKMIR00034 a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
OKMIR00037 Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
OKMIR00039 Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00040 Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható és a legyártását követően kerül sor a postázásra, illetve vehető át az okmányirodában.A törzskönyv elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Hivatalnak továbbításra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 83. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén
az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt.
Természetes személy esetén:személyazonosító okmány és lakcímkártya,meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén)
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata, közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Korm. r. 19. melléklet V. fejezet A/8. pont a) és b) alpontjai, B. pont a) alpontja
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Igen, október 1-től
Vonatkozó jogszabályhelyek:  326/2011. (XII.28.) Korm.r 50.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén
az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 19. melléklet V. fejezet A/8. pont a) és b) alpontjai, B. pont a) alpontja
Eljárási költségek  (további információ) 
6 000 Ft.-
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 3. alpontja
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
1999. évi LXXXIV. Tv 5. § (1) bekezdés b) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm.r 81. § (1) bekezdés, 83.§ (5), 2004. évi CX. tv. 82. § (2) bekezdés,98.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés1990. évi XCIII. tv 29.§ (2) bekezdés,2010. évi CXXVI. tv 3. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1999. évi LXXXIV. Tv 5. § (1) bekezdés b) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm.r 81. § (1) bekezdés, 83.§ (5), 2004. évi CX. tv. 82. § (2) bekezdés,98.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés1990. évi XCIII. tv 29.§ (2) bekezdés,2010. évi CXXVI. tv 3. § (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv 2. § 6.pont, 9.pont, Korm.r. 81. § (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Igen, október 1-től
Vonatkozó jogszabályhelyek:  326/2011. (XII.28.) Korm.r 50.§ (1) bekezdés
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP Törzskönyv cseréje