Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
MKEHK00001
Témakör: 
Utazásszervező és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt engedélyezési, nyilvántartási és a nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör
Élethelyzetek: 
Utazásszervezés
Utazásszervezés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1) bekezdés 6/G. § h) pontjára figyelemmel
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte. A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyivántartást vezet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §. 6/G. § h) pont , az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (7), (8) bekezdés, 3. § (4) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
Jogosultak köre  (további információ) 
A törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak,
egyéni vállalkozó
valamint
az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazolók
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés g), h) pont
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 12. § (2) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 40/A. §
Kizáró okok  (további információ) 
Aki a cégbíróság hatályos, közhiteles nyilvántartásában ,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásban,
nem szerepel,
illetve a képviselet ellátására nem alkalmas, képviseleti jogosultságát nem tudja igazolni.

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység nem folytatható, ha a vállalkozás nem megfelel meg a következő feltételek bármelyikének:
a) ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy),
b) ha a vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) ha a vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
d) – az utazásközvetítő kivételével – a vállalkozás rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal.

Nem engedélyezhető továbbá a tevékenység, ha a kérelmező - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés g), h) pont
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (4) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van képviseletre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
MKEH - Kereskedelmi Hatóság MKEHK00002, MKEHK00004
Ügylistában nem szereplő ügyek:
• jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén,
• kezeli a megkereséseket, panaszügyeket.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés, 6/G. § h) pont, 9. § (1) bekezdés
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 11. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §
Ügyintézési határidő  (további információ) 
45 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor a következő adatok megadása kötelező:
a) az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma, telefon- és faxszáma, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi akkor e-mail címe,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek neve, tisztsége, a megbízatásának lejárta.
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának neve, tisztsége, a megbízatása lejárta,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy neve, szakképzettsége, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának száma,
e) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címe, telefon- és faxszáma, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölése, továbbá utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló kérelem esetén az alábbi adatokat is meg kell adni:
g) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító neve, az az összeg, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételek, a tervezett árbevétel összege, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátuma,
h) utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem
i) garantált szerződést kötött: igen / nem
j) garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják: igen / nem
k) szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege, (Ft):
l) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
m) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),
n) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap),
o) szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege (Ft),
p) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
q) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2., 8. § (1)-(4) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (4) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
• Kérelem arra vonatkozóan, hogy mely tevékenységek (utazásszervezés és/vagy -közvetítés) gyakorlására vonatkozóan kéri a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyét,
• 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletének hatósági erkölcsi bizonyitvánnyal való igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; vagy arra irányuló kérelme, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a kereskedelmi hatóság részére - annak utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a személyes adatok kezeléséről,
• a tevékenységért felelős személy munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján való foglalkoztatásának igazolása,
• tevékenységért felelős személy szakképesítésének meglétét igazoló okiratot,
• tevékenységért felelős személy nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okiratát,
• tevékenységért felelős személy 10 éves szakirányú, szakmai gyakorlatának vagy minősítő vizsga bizonyítványának meglétét igazoló okiratot,
• ha a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában,
Utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló engedélykérelem esetén az alábbi dokumentumokat is meg kell küldeni:
Nemzetközi utazásszervezés esetén:
• vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a)(nemzetközi) pontja vonatkozásában (eredeti),
• nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján,
• a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
• nyilatkozat utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem,
• nyilatkozat garantált szerződést kötött: igen / nem,
• nyilatkozat garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják-e: igen / nem,
• nyilatkozat szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés a) (nemzetközi) pontja szerinti értékesítésből származó tervezett nettó árbevétel összegéről, (Ft),
Belföldi utazásszervezés esetén:
• vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés c)(belföldi) pontja vonatkozásában (eredeti),
• nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
• a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
• nyilatkozat szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés c)(belföldi) pontja szerinti értékesítésből származótervezett nettó árbevétel összegéről (Ft).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) és (4) bekezdés
3. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (2), (4) 8. § (1), (2), (3), (9) bekezdései
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
5. Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásól szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
6. 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról 7. § (1) bekezdés
7. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pont; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 312 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pont, 3. § (1) bekezdés; Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a pontja és 2. sz. melléklet 1. pont
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1),(2), (3), (4), (7), (8) bekezdések, 3. § (3), (4) bekezdés, 4. §, 8. § (1)-(4), (6), (7), (8), (9) bekezdések, 9. §, 11. §, 11/A. §
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. (1), (2), (4) § 6/G. (h), § 9. § (1)
AZ utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet 7. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1), (2), (4) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdés, 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a pontja és 2. sz. melléklet 1. pont
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1),(2), (3), (4), (7), (8) bekezdések, 3. § (3), (4) bekezdés, 4. §, 8. § (1)-(4), (6), (7), (8), (9) bekezdések, 9. §, 11. §, 11/A. §
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. (1), (2), (4) § 6/G. (h), § 9. § (1)
AZ utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet 7. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1), (2), (4) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdés, 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/utazasszerv
Fogalmak  (további információ) 
utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése
tevékenységért felelős személy: az a személy a vállalkozásnál aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal,
utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy
a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 25, 26 pontja, 6/F. § (2),
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez