Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00605
Témakör: 
A kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Üzemeltetés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (6) bekezdés a) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ha a kereskedő olyan üzletet kíván nyitni, amelyben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt valamely terméket (kizárólag üzletben forgalmazható terméket) kíván forgalmazni, akkor nem elegendő bejelentést tennie, hanem működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
Az üzletköteles termékek a következők:
1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (6) bekezdés a) pont, 3. § (7) bekezdés;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 3. melléklet
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő, őstermelő
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pont I.2.
Kizáró okok  (további információ) 
nem bejegyzett cég, egyéni vállalkozóként/kistermelőként/őstermelőként nyilvántartásba nem vett természetes személy
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pont I.2.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
a.) kereskedelmi tevékenység bejelentése JEGYZ00603;
b.) a kereskedő bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról JEGYZ00606;
c.) a működési engedéllyel rendelkező üzlet megszűnésének bejelentése JEGYZ00607;
d.) szeszes ital kimérésének engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00608;
e.) vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00609;
f.) piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00613;
g.) bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés JEGYZ00617;
h.) helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése JEGYZ00620; i.) rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem JEGYZ00706;
j.) bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése JEGYZ00604.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;
c.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet;
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kereskedő és az üzlet adatai:
1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
3. a kereskedő statisztikai száma;
4. az üzlet
4.1. napi/heti nyitva tartási ideje,
4.2. tulajdonosa,
4.3. címe, helyrajzi száma,
4.4. használatának jogcíme,
4.5. elnevezése,
4.6. alapterülete (m2);
5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklete alapján,
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a Korm. rendelet 6. melléklete alapján, illetve ebből,
5.3. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem [a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 13. pont],
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, 1. melléklet B) pont I.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pont II.
Eljárási költségek  (további információ) 
Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 forint.
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja:
- kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterületig): 26 000 Ft;
- kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterület felett): 150 000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1)-(2) bekezdés, Melléklet XVII. 2. pont;
b.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés, 1. melléklet XI.1., XI.2. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 3. §, 5. § (4)-(5) bekezdés, 6/G. § a)-b)pont; b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pont, 7-9. §, 10. § (1) bekezdés, 10. § (5) bekezdés, 1. melléklet B) pont, 2. melléklet B) pont, 3., 4. és 6. melléklet; c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés, Melléklet XVII. 2-3. pont; e.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés, 1. melléklet XI.1., XI.2. pont;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 3. §, 5. § (4)-(5) bekezdés, 6/G. § a)-b)pont; b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pont, 7-9. §, 10. § (1) bekezdés, 10. § (5) bekezdés, 1. melléklet B) pont, 2. melléklet B) pont, 3., 4. és 6. melléklet; c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés, Melléklet XVII. 2-3. pont; e.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés, 1. melléklet XI.1., XI.2. pont;
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; c.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
d.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
e.) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
f.) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
g.) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
kérelem
Üzlet működési engedéylének kiadása iránti kérelem
igazolás
Igazolás a működési engedély kiadásáról