Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00601
Témakör: 
A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Egyéb kereskedelmi tevékenység
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.
Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik az ingatlanközvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § (1)-(2) bekezdés; 64/C. § (1) bekezdés, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §
Jogosultak köre  (további információ) 
Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenységet végző
a) természetes személy szolgáltató, aki
aa) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és
ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett üzletszerű ingatlanközvetítői nyilvántartásban szerepel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §
Kizáró okok  (további információ) 
Nem adható ingatlanközvetítői engedély annak,
a.) aki büntetett előéletű,
b.) akit az ilyen tevékenység végzésétől jogerős bírói ítélet eltiltott,
c.) aki nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van képviseletre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00602 Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás OKMIR00097 Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 63/C. § (8) bekezdés, 64/B §
b.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. §
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Magánszemély, tevékenységet önmaga végző egyéni vállalkozó szolgáltató engedélyezési eljárása esetén: 21 nap Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó (a tevékenységet foglalkoztatottja végzi) bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárása esetén: 15 nap 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
c) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
d) természetes személy szolgáltató esetén
da) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
db) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
e) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
ea) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
eb) a szolgáltató tevékenységi körét,
ec) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
ed) a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és természetes személyként az üzletszerű ingatlanközvetítői nyilvántartásba vételi számát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bekezdés
b.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:
a) a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy nem áll az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt: hatósági erkölcsi bizonyítvány, b) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti az ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,
c) azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,
d) azt, hogy a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,
e) gazdálkodó szervezet esetén: a köztartozásmentességet – ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2), (3), (8) bekezdés
b.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindításval egyidejűleg kell megfizetni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés és 73. § (1) bekezdés, (2) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. §, 64/C. § (1)-(3) bekezdés, 64/C. § (8) bekezdés, 64/D. § (1)-(2) bekezdés, 64/D. § (4) bekezdés;
b.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1), (2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2-3. §;
e.) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §;
f.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. §, 64/C. § (1)-(3) bekezdés, 64/C. § (8) bekezdés, 64/D. § (1)-(2) bekezdés, 64/D. § (4) bekezdés;
b.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1), (2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2-3. §;
e.) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §;
f.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs rendszeresített prospektus.
Fogalmak  (további információ) 
Ingatlanközvetítés:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítése,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítése,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslése, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzése és előkészítése.
Üzletszerűség: az önálló, üzletszerűen, azaz nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § (2) bekezdés, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § l) pontja
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Bejelentés
BEJELENTÉS A 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében, a 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § (1) bekezdésében, továbbá a 23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletében foglalt kötelezettség alapján