Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00022
Témakör: 
Kémiai biztonság
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Veszélyes anyagokkal, keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tevékenységének megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A bejelentést elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek (területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerület) hivatalának járási (fővárosi,kerületi) népegészségügyi intézetének
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9.§ (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, és 40. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nem kell bejelenteni magánszemélyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását, illetve nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult e törvény hatálybalépésének napján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének lejártáig.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv.29. § (3), (4) bekezdései
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézés miatt nem értelmezhető.
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél az ügyfélszolgálaton nem kap azonnal döntést.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése a 44/2000. (XII.27. EüM. Rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
NEPEG00023 veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett bejelentett tevékenység változásának bejelentése,
Veszélyes anyag magyarországi jegyzékbevétele érdekében történő bejelentés az OKBI-hoz (gyártók és forgalmazók kötelezettsége),
Veszélyes keverék terméknyilvántartás céljából történő bejelentése az OKBI-hoz (gyártó és forgalmazó köteezettsége),
Telephelyengedély iránti kérelem,
Veszélyes anyagok/keverékek forgalmazására vonatkozó működési engedély kérelem.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6., 7., 8. § -sai és 29. § (2), (5) bekezdése, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
A bejelelentő nyilatkozata az alábbiakra vonatkozóan: A bejelentő tudomásul veszi, hogy
a) a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,
b) 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 13. számú melléklete: Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektonikus bejelentése.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
IGEN, kötelezően az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR/KBIR) által biztosított módon történik a tevékenység bejelentés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 13. számú melléklete Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az informatikai szakrendszerhez elektronikusan csatolandó dokumentum: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekk, átutalás banki igazolása, mely szükséges a visszaigazolás megküldéséhez.
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárásért 7800Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésénak módja csekken postai úton, és banki átutalással is történhet, a befizetés igazolása érdekében a a dokumentmok (csekkszelvény, átutalás telejesítéséről szóló dokumentum) elekrtonikus úton csatolható a bejelentéshez
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv. 31/A §., az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1), (3), (4) bekezdés, és 31/A bekezdése, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1), (3), (4) bekezdés, és 31/A bekezdése, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
“Formanyomtatvány“, “Tájékoztató veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről“ című ügyféltájékoztató és “Segédlet a veszélyes anyagokkal-keverékekkel végzett tevékenység bejelentéshez“ a “Kapcsolódó fülek“ fáljba csatolva.
Fogalmak  (további információ) 
Veszélyes anyag és keverék: azokat a vegyi anyagokat ill. több anyagból álló keverékeket jelenti, amelyek az anyag vagy keverék valamilyen tulajdonsága miatt - fizikai: pl.tűzveszélyes, toxikológiai, azaz egészségre való ártalmassága miatt: pl. irritatív, vagy környezeti veszélyessége miatt - veszélyesként van osztályozva. A köztudatban a veszélyes anyag/keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdés c), d) pontjai
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
a https://www.antsz.hu/regisztracio
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése