Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00023
Témakör: 
Kémiai biztonság
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2) bekezdése, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdés és 13. sz. melléklet
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben történt változás esetén a bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2) bekezdés, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdés és 13.sz. melléklet
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A bejelentést a telephely, illetve változó helyszíneken végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek (területileg illetékes járási népegészségügyi szakigazgatási szervnek).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2) bekezdése, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdés és 13.sz. melléklet
Jogosultak köre  (további információ) 
Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
A magánszemélyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását, illetve nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult e törvény hatálybalépésének napján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének lejártáig.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (3), (4) bekezdései
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézés miatt nem értelmezhető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél az ügyfélszolgálaton nem kap azonnal döntést (a veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység változásának elektonikus úton történő bejelentéséről tájékoztatás, vagy amennyiben ennek informatikai lehetősége biztosított, és az informatikai szakrendszer elérhető, segítség adható az ügyfél számára).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység változásának bejelentése a 44/2000. (XII.27. EüM. Rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
NEPEG00022 veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése,
Veszélyes anyag magyarországi jegyzékbevétele érdekében történő bejelentés az OKBI-hoz (gyártók és forgalmazók kötelezettsége),
Veszélyes keverék terméknyilvántartás céljából történő bejelentése az OKBI-hoz (gyártó és forgalmazó köteezettsége),
Telephelyengedély iránti kérelem,
Veszélyes anyagok/keverékek forgalmazására vonatkozó működési engedély kérelem.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6., 7., 8. §, 29. § (1), (5) bekezdése, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 13. számú melléklete Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
IGEN, kötelezően az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon történik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 13. számú melléklete Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás kistérségi népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az informatikai szakrendszerhez elektronikusan csatolandó dokumentum: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekk, átutalás banki igazolása, mely szükséges a visszaigazolás megküldéséhez.
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárásért 7800Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésénak módja banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül is történhet, a befizetés igazolása érdekében a a dokumentumok (csekkszelvény, átutalás telejesítéséről szóló dokumentum) elekrtonikus úton csatolható a bejelentéshez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv. 31/A §., az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (4) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2), (3), (4), és 31/A bekezdése, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1), 33.§ (1), 40. § (1)bekezdése,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2), (3), (4), és 31/A bekezdése, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1), 33.§ (1), 40. § (1)bekezdése,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
“Formanyomtatvány“, “Tájékoztató veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről“ című ügyféltájékoztató és “Segédlet a veszélyes anyagokkal-keverékekkel végzett tevékenység bejelentéshez“ a “Kapcsolódó fülek“ fáljba csatolva.
Fogalmak  (további információ) 
A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység változásának bejelentéséhez szükséges tudni a veszélyes anyag és keverék fogalmát, mely azokat a vegyi anyagokat ill. több anyagból álló keverékeket jelenti, amelyek az anyag vagy keverék valamilyen tulajdonsága miatt (pl. fizikai: tűzveszélyes, toxikológiai, azaz egészségre való ártalmassága miatt: pl. irritatív, vagy környezeti veszélyessége miatt) veszélyesként van osztályozva. A köztudatban a veszélyes anyag/keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végzőknek kell a bejelentést megtenni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdés c), d) pontjai
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
https://www.antsz.hu/regisztracio
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése